Přejít k obsahu


Hrádek u Sušice. Dějiny městečka a panství pod Svatoborem do poloviny 19. století

Citace:
LHOTÁK, J. Hrádek u Sušice. Dějiny městečka a panství pod Svatoborem do poloviny 19. století. 1. vyd. Plzeň / Hrádek u Sušice : Západočeská univerzita v Plzni, 2018, 479 s. ISBN: 978-80-261-0711-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Hrádek at Sušice. The history of the small town and the estate under Svatobor Hill to the middle 19th century
Rok vydání: 2018
Místo konání: Plzeň / Hrádek u Sušice
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Jan Lhoták Ph.D.
Abstrakt CZ: Monografie se soustředí na dějiny obce Hrádek u Sušice v jihozápadních Čechách, respektive na vybrané kapitoly z jeho starších dějin. V úvodu autor nastiňuje možné přístupy k historii jedné konkrétní lokality a připomíná například protínání „velkých“ a „malých“ dějin, stejně jako obecné determinanty výzkumu vesnických lokalit. Dále shrnuje dosavadní bádání o dějinách Hrádku, byť šlo většinou o pokusy spíše amatérské nebo úzce tématicky zaměřené. Kapitola Krajina a její lidé zasazuje Hrádek do jeho přírodního okolí a zároveň kulturní krajiny. V části o středověkém Hrádku se autor soustředí na otazníky spojené s počátky obce i na život v tehdejším Hrádku. Tři následující kapitoly se zabývají hrádeckou vrchností v době raného novověku, správním fungováním hrádeckého panství a režijním hospodařením vrchnosti, které zahrnovalo pivovarnictví, rybnikářství, poplužní dvory, ovčíny i lesy. V další části se pozornost autora zaměřila na obyvatelstvo Hrádku, konkrétně na jeho sociální rozvrstvení. Následně se autor věnuje povinnostem Hrádeckých vůči vrchnosti a státu a rozebírá detailně záležitosti renty, roboty a kontribuce, v této části podobně jako v předchozí kapitole nechybí přehledné tabulky. Jako určité „exkursy“ můžeme vnímat následující dvě kapitoly, z nichž ta první se zaměřuje v širším kontextu na problematiku dědického práva a jeho uplatňování ukazuje i na konkrétních místních příkladech. Závěrečná kapitola knihy je zároveň její kapitolou nejobsažnější, neboť se zabývá místopisem Hrádku a podrobně popsanými dějinami jednotlivých domů a usedlostí do roku 1870.
Abstrakt EN: The monograph focuses on the history of the village of Hrádek u Sušice in south-west Bohemia, specifically selected chapters from its older history. In the introduction, the author outlines possible approaches to the history of one specific location and recalls, for example, the intersecting lines of ‘great’ and ‘small’ history, and general determinants for research into village locations. The author also summarises current research on the history of Hrádek, although such research mainly comprises endeavours of mainly amateur or narrowly-focused nature. The chapter The Landscape and its People places Hrádek within its natural surroundings and also its cultural landscape. In the section looking at mediaeval Hrádek, the author focuses on issues related to the village’s beginnings and life in Hrádek at the time. The three subsequent chapters look at the ruling nobles in Hrádek in the Early Modern period, the administration of the Hrádek estate and the ruler’s economic activities which included brewing, fish farming, agriculture, shepherding and forestry. In the next section, the author’s attention focuses on the citizens of Hrádek, specifically their social stratification. The author subsequently looks at Hrádek citizens’ duties towards their sovereign and the state and investigates in detail matters of rent, corvée and contributions, and this section like the pervious chapters also includes summary tables. Attention is also focused on conflicts between subjects and Hrádek sovereign, including complaints, rejection of corvée, defection and in extreme cases open (armed) The subsequent two chapters can be looked at as ‘excursions’, the first of which looks at the issue of the law of succession and its application demonstrated using specific local examples. The book’s final chapter is also the most extensive chapter, as it looks at Hrádek topography and gives detailed histories of individual houses and farms up to 1870.
Klíčová slova

Zpět

Patička