Přejít k obsahu


Determination of Stationary Points and Their Bindings in Dataset Using RBF Methods

Citace:
MAJDIŠOVÁ, Z., SKALA, V., ŠMOLÍK, M. Determination of Stationary Points and Their Bindings in Dataset Using RBF Methods. In Computational and Statistical Methods in Intelligent Systems. CoMeSySo 2018, Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series. Cham: Springer International Publishing, 2019. s. 213-224. ISBN: 978-3-030-00210-7 , ISSN: 2194-5357
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Determination of Stationary Points and Their Bindings in Dataset Using RBF Methods
Rok vydání: 2019
Místo konání: Cham
Název zdroje: Springer International Publishing
Autoři: Ing. Bc. Zuzana Majdišová , Prof. Ing. Václav Skala CSc. , Ing. Michal Šmolík
Abstrakt CZ: Stacionární body funkce více proměnných, která reprezentuje nějaký povrch, hrají důležitou roli v mnoha aplikacích jako je počítačové vidění, chemická fyzika atd. Nicméně, zadaný datový set často popisuje povrch, jehož vzorkovací funkce není známa. Proto je nutné navrhnout přístup, který najde stacionární body bez znalosti vzorkovací funkce. V tomto příspěvku je prezentován algoritmus pro nalezení množiny stacionárních bodů dané vzorkované plochy a detekci vazeb mezi těmito stacionárními body (např. stacionární body ležící na úsečce, kružnici apod.). Náš přístup je založen na po částech prováděné RBF interpolaci dané datové sady.
Abstrakt EN: Stationary points of multivariable function which represents some surface have an important role in many application such as computer vision, chemical physics, etc. Nevertheless, the dataset describing the surface for which a sampling function is not known is often given. Therefore, it is necessary to propose an approach for finding the stationary points without knowledge of the sampling function. In this paper, an algorithm for determining a set of stationary points of given sampled surface and detecting the bindings between these stationary points (such as stationary points lie on line segment, circle, etc.) is presented. Our approach is based on the piecewise RBF interpolation of the given dataset.
Klíčová slova

Zpět

Patička