Přejít k obsahu


Co je rozmanité a co je společné v inkluzivní škole z hlediska Ukazatele inkluze

Citace:
SLOWÍK, J. Co je rozmanité a co je společné v inkluzivní škole z hlediska Ukazatele inkluze. Pedagogická orientace, 2018, roč. 28, č. 2, s. 213-234. ISSN: 1211-4669
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: What is diverse and what is common in an inclusive school in terms of Index for Inclusion
Rok vydání: 2018
Název zdroje: Česká pedagogická společnost
Autoři: PhDr. Josef Slowík Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie analyzuje na základě parametrů tzv. Ukazatele inkluze (Booth & Ainscow, 2007) základní charakteristiky inkluzivního vzdělávání související s přístupem k odlišnosti (resp. rozmanitosti). V první části je představeno paradigma inkluzivní edukace a to, jak se inkluze vztahuje k tématu „společného“ a „rozdílného“. Typická proinkluzivní otevřenost ke vstřícnému akceptování různosti a jinakosti je postavena do souvislostí se spojujícími a stmelujícími prvky, které symbolizují společné hodnoty, z nichž edukační proces v inkluzivní škole vychází. Další část je pak věnována tematické analýze Ukazatele inkluze (ve verzi jeho českého překladu; viz Booth & Ainscow, 2007) jako základního materiálu, který nejčastěji slouží pro vymezování norem školní inkluzivní edukace a jejich evaluaci. Na základě analýzy parametrů všech inkluzivních oblastí a jejich evaluačních měřítek byla identifikována čtyři zásadní témata odrážející přístup inkluzivní školy k odlišnostem: akceptace (ve smyslu vzájemného přijetí, tolerance apod.), dostupnost (jako bezbariérovost prostor, ale také psychosociální bezbariérovost v rámci školy i vzhledem k okolí komunitě nebo dostupnost zdrojů), podpora (v samotném edukačním procesu, ale třeba i v adaptaci žáků) a antidiskriminace (nejenom formální, ale jako široce pojatá důsledná rovnocennost).
Abstrakt EN: The study analyzes the basic characteristics of inclusive education related to access to diversity (or otherness) based on the Index for Inclusion (Booth & Ainscow, 2007). In the first part there is presented the paradigm of inclusive education and how the inclusion refers to the topic "common" and "different". Typical pro-congenial openness to welcoming acceptance of diversity and otherness is connected and stapling elements that symbolize the common values ​​on which the education process in an inclusive school is based. The next part is devoted to the thematic analysis of Inclusive Indicators as a basic material, which is considered to be a standard of school inclusive education and its evaluation. Based on the analysis of the parameters of all inclusive areas and their evaluation benchmarks, four key themes reflecting the approach of inclusive school have been identified with differences: acceptance, accessibility, support and antidiscrimination.
Klíčová slova

Zpět

Patička