Přejít k obsahu


Dopady Průmyslu 4.0 - Společnosti 4.0 na trh práce

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L. Dopady Průmyslu 4.0 - Společnosti 4.0 na trh práce. Účetnictví, 2018, roč. Neuveden, č. 10, s. 17-20. ISSN: 0139-5661
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Impact of Industry 4.0 - Companies 4.0 on the Labor Market
Rok vydání: 2018
Autoři: Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Vize Průmyslu 4.0 odráží všeobecný společenský trend směřující ke společnosti znalostí, který je postupně posilován informatizací a kybernetizací stále většího počtu procesů, činností a aktivit v oblasti výroby, služeb, fungování státu i soukromého života. Tyto změny budou mít vliv na požadované profesní kvalifikace a na trh práce. Postupně se budou prosazovat nové principy organizace práce, bude docházet ke změně role zaměstnance, ke změnám ve struktuře a pracovní náplni mnoha profesí. V souvislosti s realizací koncepce Průmysl 4.0 – Společnost 4.0 budou vyžadovány nové znalosti a dovednosti a projeví se dopady na vývoj zaměstnanosti a nezaměstnanosti v jednotlivých oborech, profesích a regionech.
Abstrakt EN: Industry Vision 4.0 reflects a general social trend towards a knowledge-based society, which is gradually being enhanced by the computerization and cybernetization of an increasing number of processes, activities and activities in the field of manufacturing, services, functioning of the state and private life. These changes will affect the required professional qualifications and the labor market. Gradually, new principles of work organization will be promoted, the role of the employee will change, changes in the structure and occupation of many professions. In connection with the implementation of the Industry 4.0 4.0 - Company 4.0 concept, new knowledge and skills will be required and the impact on employment and unemployment will develop in individual fields, professions and regions.
Klíčová slova

Zpět

Patička