Přejít k obsahu


PROPOSAL OF ECONOMIC MANAGEMENT METHODOLOGY IN SELECTED SEGMENT OF NON-GOVERNMENTAL NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZED ECONOMY

Citace:
MACKOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ, L. PROPOSAL OF ECONOMIC MANAGEMENT METHODOLOGY IN SELECTED SEGMENT OF NON-GOVERNMENTAL NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZED ECONOMY. In GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES. ZU – UNIVERSITY OF ZILINA: GEORG, Bajzova 11, 010 01 Zilina, Slovak Republic, 2018. s. 2620-2628. ISBN: 978-80-8154-249-7 , ISSN: 2454-0943
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: PROPOSAL OF ECONOMIC MANAGEMENT METHODOLOGY IN SELECTED SEGMENT OF NON-GOVERNMENTAL NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZED ECONOMY
Rok vydání: 2018
Místo konání: ZU – UNIVERSITY OF ZILINA
Název zdroje: GEORG, Bajzova 11, 010 01 Zilina, Slovak Republic
Autoři: Ing. Marie Macková , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek prezentuje výsledky kvalitativního a kvantitativního výzkumu v oblasti ekonomického řízení nestátních neziskových organizací se specifickým zaměřením na zlepšení efektivity řízení a na rozvoj systému ekonomického řízení ve vybraném segmentu nestátních neziskových organizací v holistickém pojetí v podmínkách globalizované ekonomiky. Aktuálnost tématu je vyvolána potřebami praxe efektivně řídit nestátní neziskové organizace a zajistit jejich udržitelný rozvoj. Nestátní neziskové organizace nabízejí v globalizované ekonomice alternativní řešení ekonomických, společenských a environmentálních problémů a narůstá jejich význam zejména z pohledu rozvoje občanské společnosti. Výsledky smíšeného výzkumu vyústily do návrhu metodiky ekonomického řízení ve vybraném segmentu nestátních neziskových organizací. Návrh metodiky je založen na integraci ekonomických, organizačních, komunikačních a etických specifik a je strukturován do fází životního cyklu nestátní neziskové organizace s detailním návrhem operativního metodologického systému projektu. Návrh metodiky byl ověřen na vybraném vzorku nestátních neziskových organizací v mezinárodním měřítku a výsledky ověření prokázaly funkčnost navržené metodiky a integritu primárně mimoekonomických a následně ekonomických cílů ve vybraném segmentu nestátních neziskových organizací.
Abstrakt EN: This article presents results of qualitative and quantitative research in the area of economic management of non-governmental non-profit organizations with a specific focus on improvement of management efficiency and development of economic management system in the selected segment of non-governmental non-profit organizations in the holistic context and conditions of the globalized economy. The topic is current because there are practical needs to manage effectively non-governmental non-profit organizations and ensure their sustainable development. Non-governmental non-profit organizations offer in terms of global economy alternative solutions to economic, social and environmental issues and their importance grows mostly from a civil society development point of view. The outcomes of mixed methods research resulted in a proposal of economic management methodology in the selected segment of non-governmental non-profit organizations. The methodology proposal is based on the integration of economic, organizational, communicational and ethical specifics and is structured into organization lifecycle phases with detailed design of operative methodological system of the project. The proposed methodology was verified on a selected sample of non-governmental non-profit organizations on an international scale and the results proved usability of proposed methodology and integrity of primarily non-economic and then also economic goals in the selected segment of non-governmental non-profit organizations.
Klíčová slova

Zpět

Patička