Přejít k obsahu


Geographic Point Clouds: RBF Approximation

Citace:
MAJDIŠOVÁ, Z., SKALA, V., ŠMOLÍK, M. Geographic Point Clouds: RBF Approximation. Praha, 2018.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Geographic Point Clouds: RBF Approximation
Rok vydání: 2018
Autoři: Ing. Bc. Zuzana Majdišová , Prof. Ing. Václav Skala CSc. , Ing. Michal Šmolík
Abstrakt CZ: Aproximace roztroušených dat je častým úkolem mnoha technických problémů. RBF aproximace je vhodná pro velké roztroušené datové sety v n-dimenzionálním prostoru. Jedná se o neseparabilní aproximaci, protože je založena na výpočtu vzdálenosti mezi dvěma body. Tato metoda vede k řešení přeurčené soustavy lineárních rovnic. Navrhujeme nový inkrementální přístup pro bez síťovou RBF aproximaci, který respektuje rysy daných geografických dat, jako jsou hřebeny, vrcholy, údolí apod., a tím je dosaženo zlepšení aproximace daných dat. Pro účely nalezení takových rysů je prezentován algoritmus pro určení souboru stacionárních bodů daného vzorkovaného povrchu.
Abstrakt EN: Approximation of scattered data is often task in many engineering problems. The radial basis function (RBF) approximation is appropriate for big scattered dataset in n-dimensional space. It is nonseparable approximation, as it is based on the distance between two points. This method leads to the solution of an overdetermined linear system of equations. We propose a new incremental approach for meshless RBF approximation which respects the features of the given geographic data such as ridges, peaks, valleys etc., and thereby, the improving approximation of the underlying data is achieved. For purposes of finding such features, an algorithm for determining a set of stationary points of given sampled surface is presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička