Přejít k obsahu


Vector Field RBF Approximation: Multilevel

Citace:
ŠMOLÍK, M., SKALA, V., MAJDIŠOVÁ, Z. Vector Field RBF Approximation: Multilevel. Praha, 2018.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Vector Field RBF Approximation: Multilevel
Rok vydání: 2018
Autoři: Ing. Michal Šmolík , Prof. Ing. Václav Skala CSc. , Ing. Bc. Zuzana Majdišová
Abstrakt CZ: Zjednodušení vektorového pole má za cíl snížit složitost toku odstraněním prvků podle jejich relevance a důležitosti. Naším cílem je zachovat pouze důležité kritické body ve vektorovém poli a tím zjednodušit vektorové pole pro účely vizualizace. Pro aproximaci vektorových polí používáme aproximaci radiálních základních funkcí (RBF) a Lagrangeovy multiplikátory. Dále navrhujeme nový přístup pro aproximaci vektorových polí víceúrovňové radiální bázové funkce (RBF). Poskytuje uživateli mechanismus pro vizualizaci vektorového pole bez nadměrného přeplnění při zachování globální struktury toku. Navrhovaný přístup využívá aproximaci RBF s proměnnými parametry tvaru a Gaussovský dolní propust pro filtrování dat, aby potlačily toky proudění v malých prostorových měřítkách. Významným přínosem navrhované metody je analytická forma vektorového pole, která může být použita při dalším zpracování vektorového pole.
Abstrakt EN: Vector field simplification aims to reduce the complexity of the flow by removing features according to their relevance and importance. Our goal is to preserve only the important critical points in the vector field and thus simplify the vector field for the visualization purposes. We use Radial Basis Functions (RBF) approximation with Lagrange multipliers for vector field approximation. Next we propose a new approach for the multi-level radial basis function (RBF) approximation of vector fields. It provides the user with a mechanism to visualize a vector field without excessive cluttering while maintaining the global structure of the flow. The proposed approach uses RBF approximation with variable shape parameters and a Gaussian low-pass filter to filter data in order to suppress flow patterns at small spatial scales. A significant contribution of the proposed method is an analytical form of the vector field which can be used in further processing of the vector field.
Klíčová slova

Zpět

Patička