Přejít k obsahu


Harmonizace nehomogenních dat katastru nemovitostí založená na shlukování

Citace:
ČADA, V., KAAS, O., KOLINGEROVÁ, I., ČADA, V., Harmonizace nehomogenních dat katastru nemovitostí založená na shlukování. Geodetický a kartografický obzor, 2018, roč. 64/106, č. 9, s. 198-206. ISSN: 0016-7096
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Non-Homogeneous Data Harmonization Based on Clustering
Rok vydání: 2018
Autoři: Doc. Ing. Václav Čada CSc. , Ing. Ondřej Kaas , Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová ,
Abstrakt CZ: Geografická data jsou obvykle nehomogenní ve smyslu různého původu, přesnosti, účelu a způsobu zpracování. Článek popisuje původní metodu harmonizace nehomogenního polohopisu map dřívějších pozemkových evidencí založenou na shlukování bodů, která pomocí statistických analýz umožňuje analyzovat a identifikovat kvalitu polohopisu platných katastrálních map oproti výsledkům současných zeměměřických činností pro katastr nemovitostí a dalším tematickým datovým sadám geografických dat. Následně je možné vhodně opravit prostory zatížené vlivy systematických chyb při probíhajících revizích digitalizovaných katastrálních map, při místním šetření souvisejícím s prováděním pozemkových úprav, při novém katastrálním mapování nebo při identifikaci chybného zákresu polohopisu v katastrální mapě.
Abstrakt EN: Geographical data are usually non-homogeneous as concerns their different source, accuracy and way of processing. This paper describes an original method for harmonization of a non-homogeneous planimetry in maps of earlier land evidence based on point clustering. The method utilizes statistical analyses for evaluation of the quality of planimetry of valid cadastral maps, compared with the results of current land surveying works for real estate cadastre and with other thematic geographic data sets. Consequently, it is possible to correct the areas negatively influenced by systematic errors in the process of revision of digitized cadastral maps, during field inspection connected with land consolidation, during new cadastral mapping or within the identification of incorrect drawing of planimetry in the cadastral map.
Klíčová slova

Zpět

Patička