Přejít k obsahu


Vector field radial basis function approximation

Citace:
ŠMOLÍK, M., SKALA, V., MAJDIŠOVÁ, Z. Vector field radial basis function approximation. Advances in Engineering Software, 2018, roč. 123, č. SEP 2018, s. 117-129. ISSN: 0965-9978
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Vector field radial basis function approximation
Rok vydání: 2018
Autoři: Ing. Michal Šmolík , Prof. Ing. Václav Skala CSc. , Ing. Bc. Zuzana Majdišová
Abstrakt CZ: Zjednodušení vektorového pole má za cíl snížit složitost pole odstraněním prvků podle jejich významu a významu. Naším cílem je zachovat pouze důležité kritické body ve vektorovém poli a tím zjednodušit vektorové pole pro účely vizualizace. Pro aproximaci vektorových polí používáme aproximaci radiálních základních funkcí (RBF) a Lagrangeovy multiplikátory. Navrhovaná metoda byla experimentálně ověřena na syntaktických a reálných datech prognóz počasí. Výsledky prokázaly kvalitu navrhované aproximační metody ve srovnání s jinými existujícími přístupy. Významným přínosem navrhované metody je analytická forma vektorového pole, která může být použita při dalším zpracování.
Abstrakt EN: Vector field simplification aims to reduce the complexity of the flow by removing features according to their relevance and importance. Our goal is to preserve only the important critical points in the vector field and thus simplify the vector field for the visualization purposes. We use Radial Basis Functions (RBF) approximation with Lagrange multipliers for vector field approximation. The proposed method was experimentally verified on synthetic and real weather forecast data sets. The results proved the quality of the proposed approximation method compared to other existing approaches. A significant contribution of the proposed method is an analytical form of the vector field which can be used in further processing.
Klíčová slova

Zpět

Patička