Přejít k obsahu


Vliv rychlosti ochlazování na mechanické vlastnosti a vývoj mikrostruktury u vysokopevných ocelí legovaných Mn a Si.

Citace:
STEHLÍK, A., BUBLÍKOVÁ, D., JIRKOVÁ, H., JENÍČEK, Š. Vliv rychlosti ochlazování na mechanické vlastnosti a vývoj mikrostruktury u vysokopevných ocelí legovaných Mn a Si.. In Kovárenství. Brno: Svaz kováren ČR, z.s., 2018. s. 38-41. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1213-9289
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Influence of cooling rate to mechanical properties and development of microstructure for highstrenght steel alloyed by Mn and Si.
Rok vydání: 2018
Místo konání: Brno
Název zdroje: Svaz kováren ČR, z.s.
Autoři: Adam Stehlík , Mgr. Dagmar Bublíková , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Štěpán Jeníček
Abstrakt CZ: V současné době je u moderních ocelí požadována vysoká pevnost a tažnost. Toho lze u moderních vysokopevných martenzitických ocelí docílit dosažením vhodné mikrostruktury s určitým podílem zbytkového austenitu. Výslednou mikrostrukturu dosaženou vhodným tepelným zpracováním ovlivňuje nejen legovací strategie, ale také vhodná volba parametrů tepelného zpracování. Pro tento experiment byly odlity čtyři experimentální oceli legované především manganem, křemíkem, chromem, molybdenem a niklem. Tyto oceli byly s využitím materiálově-technologického modelování tepelně zpracovány tzv. Q-P procesem s následným zakalením mezi teploty Ms a Mf . Bylo odzkoušeno několik různých rychlostí ochlazování a byl posuzován jejich vliv na vývoj mikrostruktury. Výsledná struktura po Q-P procesu byla analyzována pomocí světelné a elektronové mikroskopie. Bylo dokázáno, že variací rychlostí ochlazování je i u těchto AHSS možno dosáhnout i jiných struktur nejen na bázi martenzitu. Při správně navržených parametrech byly získány meze pevnosti vyšší než 2000 MPa s tažnostmi 10-15%.
Abstrakt EN: For modern steels in present time is required high strenght and ductility. This could be possible for high-strenght martensitic steels with good microstructure with some residual austenite. Resulting microstructure made by proper heat treatment are not affected only by alloying strategy, but even by well chosen heat treatment parameters. For this experiment we casted four experimental steels primaly alloyed by manganese, silicon, chromium, molybdenum and nickel. These steels were heat treated with assistance material-technological modeling by so called Q-P process followed by quenching between teperatures Ms a Mf. There we tested a few different cooling velocities and observed their affection to development of microstructure. Resulting microstructure after Q-P process was analysed by light and electron microscophy. We found, that variations of velocities cause changes in this AHSS and it is possible to make another structures then martensitic. With correctly chosen parameters there a gain of strenght limit over 2000 MPa with ductility 10-15%.
Klíčová slova

Zpět

Patička