Přejít k obsahu


Karl Poppers Kritik an Kant

Citace:
PAITLOVÁ, J. Karl Poppers Kritik an Kant. In Kant und seine Kritiker - Kant and His Critics. Hildesheim : Georg Olms Verlag, 2018, s. 333-346. ISBN: 978-3-487-15732-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Popper's Criticism of Kant
Rok vydání: 2018
Místo konání: Hildesheim
Název zdroje: Georg Olms Verlag
Autoři: Mgr. Jitka Paitlová Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Popperova kritika Kanta se nachází v jeho spise "Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie". Mnozí badatelé se shodují, že spis Grundprobleme znamená průlom v Popperově samostatné filozofické pozici. Popper se v Grundprobleme svého času jednoznačně a vědomě vymezil vůči Kantovi. Nicméně Popperův přístup ke Kantovi je nejen kritický, ale Popper vidí Kanta i jako důležitý zdroj inspirace. Zvláštní povaha Grundprobleme spočívá právě v tom, že Popper dělá analýzu a revizi Kantovy transcendentální filozofe. Na jedné straně Popper vyvrací Kantovu tezi o nutné platnosti syntetických soudů a priori, protože otázka, jak mohou subjektivní podmínky možné zkušenosti odpovídat přírodním zákonitostem nemůže být pojímána jako epistemologická otázka platnosti, nýbrž jedině jako kognitivní psychologické otázka skutečnosti. Na druhou stranu, Popper uznává Kantovu otázku, která právě platnost (neboli „možnost“) přírodních zákonů jako přísně univerzálních výpovědí o skutečnosti postuluje jako základní epistemologický problém.
Abstrakt EN: Poppers criticism of Kant is in his work "Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie". Many researchers agree that writing basic problems means "Breakthrough" Popper's into a self-consistent philosophical position. Popper's Grundprobleme reveal a decidedly Kantian point of view. - Popper is not only critical, because he sees Kant as an important source of inspiration. The peculiarity of Grundprobleme is that Popper here carries out an analysis and revision of Kant's transcendental philosophy. On the one hand, Popper rejects the Kantian thesis on the necessary validity of synthetic judgments a priori, for the question of the correspondence of the subjective conditions of possible experience with objective natural laws can not be resolved as the epistemological question of validity, but only as the psychological question of fact. On the other hand, Popper acknowledges the Kantian question which states precisely the validity (or "possibility") of the natural laws as the strictly universal statements of reality for the basic epistemological problem.
Klíčová slova

Zpět

Patička