Přejít k obsahu


Technologie zpracování karbidické práškové směsi za použití SLM zařízení

Citace:
BRICÍN, D. Technologie zpracování karbidické práškové směsi za použití SLM zařízení. 2018.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technology of the carbide powder processing using SLM devices
Rok vydání: 2018
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. David Bricín ,
Abstrakt CZ: Prvním krokem byla volba okrajových podmínek, které byly použity pro zpracování WC-Co práškových směsí a výroba vzorků. Po výrobě vzorků na aditivním zařízení typu SLM byla nejprve provedena vizuální kontrola stavu vytištěných vzorků. Cílem této analýzy bylo určit případné delaminace vzorků od stavěcí základové desky a jiné okem viditelné defekty. Poté byla určena hustota vzorků a to na základě proměření jejich hmotnosti na přesných metalografických vahách. Také byla provedena metalografická analýza. Při této analýze byly určeny jednotlivé typy pórů, které se ve struktuře vzorků nacházely. Na základě těchto a dále provedených testůmechanických vlastností bylo možné určit, kdy dochází (při jakých parametrech zpracování) k vývoji otevřené a kdy k vývoji uzavřené poréznosti ve vytištěných vzorcích. Kromě toho bylo možné určit, kdy je hustota vzorků nejvyšší a bylo možné zvolit další parametry pro zpracování vybraných práškových směsí WC-Co.
Abstrakt EN: The first step was the choice of boundary conditions that were used for the preparation of WC-Co powder mixtures and the production of samples. After production of samples on an SLM-type additive device, a visual check of the state of the printed samples was first performed. The aim of this analysis was to determine the possible delamination of specimens from the build plate and other visible defects by the eye. The density of the samples was then determined by measuring their weight on precise metallographic scales. Metallographic analysis was also carried out. In this analysis the individual types of pores that were found in the structure of the samples were determined. On the basis of these and further tests of mechanical properties, it was possible to determine when the processing parameters were to develop open porosity and when to develop closed porosity in the printed samples. In addition, it is possible to determine when the sample density is the highest and it is possible to choose other parameters for the processing of selected WC-Co powder mixtures.
Klíčová slova

Zpět

Patička