Přejít k obsahu


Traditional Philosophy, X-phi and Objective Knowledge

Citace:
PAITLOVÁ, J. Traditional Philosophy, X-phi and Objective Knowledge. Leiden, 2019.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Traditional Philosophy, X-phi and Objective Knowledge
Rok vydání: 2019
Autoři: Mgr. Jitka Paitlová Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Experimentální filosofie je nový přístup, který je metaforicky popisován jako revoluční hnutí, které zapaluje křesla tradičních filosofů, kteří se zabývali čistým myšlením bez jakéhokoli spojení s vnějším světem. X-phi reflektuje nejen výsledky empirických věd, ale používá i metody empirických věd. Experimentální filosofové používají empirické metody, jimiž zkoumají otázky týkající se poznání, intencionálního jednání, morální odpovědnosti a svobodné vůle. Kritizují tradiční filosofické čisté neboli "aprioriní" nebo "armchair" metody, chtějí zvednout filosofy z jejich pohodlných křesel a pokouší se najít svůj vlastní filosofický-empirický předmět: intuice. To je pozoruhodný fakt a vzniká otázka, zda má x-phi v úmyslu stát se empirickou vědou a zda chce participovat na vědecké objektivitě? Doposud byly experimenty příznačné pro empirické vědy, zatímco pro filosofii připadaly v úvahu nanejvýš myšlenkové experimenty. V příspěvku budou tyto otázky diskutovány především z hlediska filosofické tradice a v souvislosti s problematikou objektivity vědeckýého poznání.
Abstrakt EN: Experimental philosophy is a new approach which is metaphorically described as a revolutionary movement that burns the armchairs of traditional philosophers who were engaged in pure thought without any connection to the outside world. X-phi considers not only the results of the empirical sciences but it uses also the methods of the empirical sciences. Experimental philosophers brought empirical methods to bear on questions concerning knowledge, intentional action, moral responsibility and free will. They criticise the traditional philosophical pure or “a priori” or “armchair” methods, want to get philosophers up out of their comfortable armchairs and attempt to find their own empirical subject: intuitions. This is a remarkable fact and the questions arise whether the x-phi intends to move the empirical sciences or whether it aims to participate in scientific objectivity? To date, the experiments have been symptomatic for empirical sciences, while for philosophy, at most, the mental experiments have been considered. In the paper, these questions will be discussed primarily from the point of view of philosophical tradition and in connection with the problem of the objectivity of scientific knowledge.
Klíčová slova

Zpět

Patička