Přejít k obsahu


A New Approach to Vector Field Interpolation, Classification and Robust Critical Points Detection Using Radial Basis Functions

Citace:
SKALA, V., ŠMOLÍK, M. A New Approach to Vector Field Interpolation, Classification and Robust Critical Points Detection Using Radial Basis Functions. In Cybernetics and Algorithms in Intelligent Systems. CSOC2018 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing. Cham: Springer, 2019. s. 109-115. ISBN: 978-3-319-91191-5 , ISSN: 2194-5357
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A New Approach to Vector Field Interpolation, Classification and Robust Critical Points Detection Using Radial Basis Functions
Rok vydání: 2019
Místo konání: Cham
Název zdroje: Springer
Autoři: Prof. Ing. Václav Skala CSc. , Ing. Michal Šmolík
Abstrakt CZ: Vizualizace vektorových polí hraje důležitou roli v mnoha aplikacích. Vektorová pole mohou být popsána diferenciálními rovnicemi. Pro klasifikaci nulových bodů, tj. Bodů, kde je derivace nula, jsou použity. Avšak pokud jsou data vektorových polí uváděna v diskrétní formě, např. pomocí dat získaných simulací nebo měření je zjištění kritických bodů obtížné kvůli obrovskému množství dat, které mají být zpracovány, a obvykle se používá rozdílná forma. Tento příspěvek popisuje nový přístup k detekci a vyhodnocování nulových bodů ve vektorových polích, což umožňuje kompresi dat a snadnější vizualizaci základního chování. Přístup je založen na implicitní formě reprezentace vektorových polí.
Abstrakt EN: Visualization of vector fields plays an important role in many applications. Vector fields can be described by differential equations. For classification null points, i.e. points where derivation is zero, are used. However, if vector field data are given in a discrete form, e.g. by data obtained by simulation or a measurement, finding of critical points is difficult due to huge amount of data to be processed and differential form usually used. This contribution describes a new approach for vector field null points detection and evaluation, which enables data compression and easier fundamental behavior visualization. The approach is based on implicit form representation of vector fields.
Klíčová slova

Zpět

Patička