Přejít k obsahu


Method of laser beam writing with shifted laser surface texturing

Citace:
KUČERA, M., MOSKAL, D., MARTAN, J. Method of laser beam writing with shifted laser surface texturing. Alexandria, 2018.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Method of laser beam writing with shifted laser surface texturing
Rok vydání: 2018
Místo konání: Alexandria
Název zdroje: United States Patent and Trademark Office
Autoři: Ing. Martin Kučera Ph.D. , Mgr. Denys Moskal kandidát nauk , Ing. Jiří Martan Ph.D.
Abstrakt CZ: Metoda posuvného laserového texturování povrchu je metoda zápisu velkých polí malých objektů na povrch nebo dovnitř materiálu. Celé pole objektů se vytváří opakovaným lineárním rastrovým laserovým zpracováním s postupným posunem lineárního rastru mezi každým opakováním skenovacího procesu. Lineární rastr je sada trajektorií pro skenování laserovým paprskem. Vzdálenost mezi stopami v trajektorii laserového paprsku lineárního rastru je definována rychlostí skenování laserového paprsku a periodou mezi laserovými pulzy. Sekvence posunů lineárního rastru definuje tvar malých objektů v poli. Výpočtová data pro pole stejných objektů jsou velmi malá. Předložená metoda odstraňuje účinek tepelné akumulace a výrazně snižuje vliv stínění plazmatem a současně umožňuje efektivní využití pulsních laserů s vysokou průměrnou energií.
Abstrakt EN: The shifted laser surface texturing method is a method of writing of large arrays of small objects on surface or inside of a material. The whole array of objects is produced by repeated linear raster laser processing with sequential shifting of linear raster between each repetition of the scanning process. The linear raster is a set of paths for laser beam scanning. Distance between spots in the laser beam path of the linear raster is defined by speed of laser beam scanning and by period between laser pulses. Sequence of linear raster shifts defines the form of the small objects in the array. Computational data for an array of the same objects is very low. The presented method eliminates heat accumulation effect and strongly decreases plasma shielding effect, while at the same time enables effective use of high average power pulsed lasers.
Klíčová slova

Zpět

Patička