Přejít k obsahu


Aspects of evaluation of carbide phase in high-speed steels

Citace:
PRŮCHA, V., KŘÍŽ, A., VESELÝ, V. Aspects of evaluation of carbide phase in high-speed steels. In Kovárenství. Brno: Svaz Kováren ČR z.s., 2018. s. 59-63. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1213-9289
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Aspects of evaluation of carbide phase in high-speed steels
Rok vydání: 2018
Místo konání: Brno
Název zdroje: Svaz Kováren ČR z.s.
Autoři: Ing. Vojtěch Průcha , Prof. Dr. Ing. Antonín Kříž , Vilém Veselý
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá vlivem všestranného kování na výslednou velikost karbidické fáze a její podíl v matrici. Analýza byla provedena u nástrojových rychlořezných ocelí s různým stupněm prokování (Pk = 4,93 a 11,24). Při vyhodnocování karbidické fáze byla odzkoušena různá leptací činidla pro nalezení optimálního kontrastu pro snazší obrazovou analýzu. Obrazová analýza byla provedena v softwaru NIS Elements. Byl zjištěn výrazný vliv matrice na rozlišení karbidické fáze při obrazové analýze.
Abstrakt EN: Effects of multiaxial forging on the size of the carbide phase and its volume fraction in the matrix are described. The analysis was performed on high-speed tool steels with different aggregate forging ratios, as defined in ČSN 42 0276 standard (Elfmak - Pk = 4.93 and 11.24). Several etchants were tested for optimal contrast in image analysis using NIS Elements software. Strong effect of the matrix on resolution of the carbide phase in image analysis was found.
Klíčová slova

Zpět

Patička