Přejít k obsahu


Laserová příprava porézních substrátů na bázi slitiny Ti s inkorporovanými bioaktivními skly a nanočásticem hydroxyapatitu pro zvýšení osseointegrace kostní tkáně

Citace:
KŘENEK, T., POLA, M. Laserová příprava porézních substrátů na bázi slitiny Ti s inkorporovanými bioaktivními skly a nanočásticem hydroxyapatitu pro zvýšení osseointegrace kostní tkáně. 2017.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Laser formation of porous substrate based on Ti alloy with incorporated bioactive glasses and nanoparticles of HAp for enhanced osseointegrity of bone tissue
Rok vydání: 2017
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Tomáš Křenek Ph.D. , Michal Pola
Abstrakt CZ: Za účelem vytvoření materiálu vhodného pro následné použití jako implantátu se zvýšenou osseointegrací byly (ve firmě MATEX) vytvořeny práškovým sintrováním Ti6Al4V slitiny v podmínkách laserového záření porézní substráty s otevřenou pórovitostí s velikostí pórů cca od 100 do 300 μm, což je vhodná velikost pro následný růst kostních buněk. Tyto porézní substráty byly vyplněny pomocí sol-gel metody mesoporézními bioakativními titanosilikátovými skly. Pro další zvýšení osseointegrace byly do kompozitu pomocí centrifugy inkorporovány nanočástice hydroxyapatitu, které mohou sloužit jako zárodky pro růst kostní tkáně. Na vybraných vzorcích byl testován růst Ca-P fáze z připravené SBF (simulované tělní tekutiny).
Abstrakt EN: In order to obtain suitable material for bone implant with enhanced osseointegration porous substrate based on Ti6Al4V alloys have been prepared. The way of laser induced sintering of Ti6Al4V powder has been used (in MATEX company). The size of open-cell pores varies from 100 up to 300 μm which is conveniente dimension for subsequent bone cells growing. These porous substrate were filled bymesoporouse bioactive titanosilicate glasses using sol-gel method. For next enhancing of osseointegration nanoparticles of hydroxyapatite were incorporated by centrifugation. The nanoparticles can serve as a seeds for bone tissue growing. The growth of Ca-P phase from as prepared SBF (Simulated Body Fluid) was tested on selected samples.
Klíčová slova

Zpět

Patička