Přejít k obsahu


Influence of cooling rate on microstructure and mechanical properties of 42SiCr steel after Q&P process

Citace:
JANDA, T., JIRKOVÁ, H., JENÍČEK, Š., KUČEROVÁ, L. Influence of cooling rate on microstructure and mechanical properties of 42SiCr steel after Q&P process. Manufacturing Technology, 2019, roč. 19, č. 4, s. 583-588. ISSN: 1213-2489
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of cooling rate on microstructure and mechanical properties of 42SiCr steel after Q&P process
Rok vydání: 2019
Autoři: Bc. Tomáš Janda , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Štěpán Jeníček , Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Inovativními metodami tepelného zpracování (TZ) vysokopevných ocelí jako je QP proces lze dosáhnout velmi příznivého poměru tažnosti a pevnosti. Materiál zpracovaný touto technologií má vyšší obsah zbytkového austenitu a dosahuje tak vyšší tažnosti. Popisovaný experiment se zabývá tepelným zpracováním oceli 42SiCr, prorovnává konvenční metody TZ a QP proces z hlediska vlivu různých kalicích medií na vlastnosti materiálu. V rámci experimentu bylo provedeno variantní TZ, metalografické analýzy, meření tvrdosti, rentgenová difrakční fázová analýza pro zjištění obsahu zbytkového austenitu a zkouška tahem. U kalených vzorků byl posuzován vliv rychlosti ochlazování na mikrostrukturu a reálné výsledky byly porovnávány se simulací provedenou v programu DeformTM na základě záznamů z termočlánků. Při konvenčním TZ projevoval materál malou citlivost na rychlosti ochlazování. Oproti tomu QP procesem bylo při vyšších teplotách zakalení dosaženo vyššího podílu austenitu ve struktuře a tažnosti až 15% při současné pevnosti 1800 MPa.
Abstrakt EN: Using innovative methods of heat treatment (HT) for high-strength steels, such as the Q&P process, very favoura-ble ratios of ductility and strength can be achieved. Materials processed by this technology have higher content of retained austenite, and therefore better ductility. This experiment deals with HT of 42SiCr steel. The conventional HT and the Q&P processing are compared with respect to material properties. Metallographic analysis, hardness measurement, X-ray diffraction phase analysis (of retained austenite content) and tensile testing were performed. For the hardened samples, the effects of the cooling rate on their microstructure were assessed and the measured real-world data were compared with the simulations performed in the FEA simulation software DEFORMTM based on the thermocouple records. After a conventional HT, the material showed little sensitivity to the cooling rate. In contrast, the Q&P process with higher quenching temperatures resulted in a higher austenite content and elonga-tion of up to 15 % at a strength of 1800 MPa.
Klíčová slova

Zpět

Patička