Přejít k obsahu


Analýza substruktury oceli P92 po izotermickém žíhání

Citace:
JANDOVÁ, D. Analýza substruktury oceli P92 po izotermickém žíhání. UJP PRAHA a.s., 2018.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of substructure of P92 steel after isothetmal ageing and creep
Rok vydání: 2018
Název zdroje: UJP PRAHA a.s.
Autoři: Doc. RNDr. Dagmar Jandová Ph.D.
Abstrakt CZ: Ocel P92 patří mezi modifikované (9-12)% oceli používané pro výrobu komponent turbín elektráren spalujících uhlí. Jejich dlouhodobá vysoká žáropevnost během provozu turbíny je podmíněna stabilitou sekundárních fází – chrómem bohatých karbidů M23C6 a nitridů VN, které brzdí procesy zotavení dislokační substruktury vedoucí k odpevnění oceli. Za vysokých provozních teplot a při působení creepu dochází k precipitaci a pozvolnému růstu uvedených fází a objevuje se relativně rychle rostoucí Lavesova fáze, která významně snižuje žáropevnost oceli. Zpráva se věnuje kvantitativnímu hodnocení částic karbidů chrómu a Lavesovy fáze pozorovaných v řádkovacím elektronovém mikroskopu. Je navržen model výpočtu rozměrových charakteristik uvedených fází na základě měření obrazů částic na snímcích sekundárních a odražených elektronů. Model je použit na souboru vzorků podrobených izotermickému žíhání při 650°C a creepovým zkouškám simulujícím podmínky při provozu turbíny. Jako hlavní parametr charakterizující rozměry částic je zvolen ekvivalentní průměr. Jsou stanoveny distribuční křivky a střední hodnoty ekvivalentního průměru částic v jednotlivých vzorcích spolu s objemovou hustotou částic.
Abstrakt EN: Steel P92 belongs to modified (9-12)% Cr steels used for components of fossil fuel power plants. A high long-term creep strength is conditioned on stability of secondary phases – chromium rich M23C6 carbides and VN nitrides. Their particles retard recovery of dislocation substructure, which leads to softening of the steel. Precipitation of new particles and their growth occurs at high temperature and creep during service. Carbides and nitrides slightly grow, while new Laves phase particles grow relatively fast causing remarkable decrease in creep strength. The report deals with quantitative evaluation of chromium carbides and Laves phase particles observed in a scanning electron microscope. A model is submitted for calculation of the real dimensions and the density of particles using SEM micrographs and a measurement of the particle images. Secondary and backscattered electrons were used for the observation of carbides and Laves phase respectively. The model was applied for analysis of a set of specimens after isothermal ageing at 650°C and creep exposures, which simulated service conditions. Particles were characterized with an equivalent diameter. Distribution curves and mean values were determined for individual specimens together with volume density of particles.
Klíčová slova

Zpět

Patička