Přejít k obsahu


Thermo-mechanical Treatment of 0.4C-0.6Mn-2Si Steel with Various Soaking and Annealing Hold Temperatures

Citace:
KUČEROVÁ, L., BYSTRIANSKÝ, M., JENÍČEK, Š. Thermo-mechanical Treatment of 0.4C-0.6Mn-2Si Steel with Various Soaking and Annealing Hold Temperatures. Manufacturing Technology, 2019, roč. 19, č. 01_2019, s. 95-100. ISSN: 1213-2489
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Thermo-mechanical Treatment of 0.4C-0.6Mn-2Si Steel with Various Soaking and Annealing Hold Temperatures
Rok vydání: 2019
Autoři: Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Ing. Martin Bystrianský Ph.D. , Ing. Štěpán Jeníček
Abstrakt CZ: Středně uhlíková nízko legovaná ocel 0.4C-0.6Mn-2Si byla podrobena tepelně-mechanickému zpra-cování typickému pro TRIP (transformation induced plasticity) ocel. Zpracování bylo tvořeno ohře-vem na teploty 850 -1000 °C a chlazením rychlostí 30 °C/s na různé teploty žíhání v intervalu teplot bainitické transformace 350-500 °C. Během ochlazování byly provedeny dvě tlakové deformace, druhá vždy na teplotě 720 °C. Výsledné mikrostruktury byly analyzovány světlenou a řádkovací elektronovou mikroskopií. RTG difrakční fázová analýza byla použita ke kvantifikaci zbytkového austenitu a mechanické vlastnosti byly stanoveny zkouškou tahem. Mez pevnosti dosahovala hodnot 847-963 MPa a byla doprovázeny vysokou tažností 30-40%. Byly získány vícefázové mikrostruktury tvořené různými podíly feritu, bainitu, zbytkového austenitu a perlitu.
Abstrakt EN: Middle carbon low alloyed steel 0.4C-0.6Mn-2Si was subjected to thermo-mechanical treatment typical for TRIP (transformation induced plasticity steels). The processing consisted from soaking at the temperatures of 850-1000 °C and cooling at 30 °C/s to various annealing holds in bainite transformation temperature interval of 350-500 °C. During the cooling from the soaking temperature, two compressive deformations were carried out, the second one always at 720 °C. Resulting microstructures were analysed using light and scanning electron microscopy. X-ray diffraction phase analysis was carried out to establish volume fraction of retained austenite and mechanical properties were measured by tensile test. Tensile strengths in the region of 847-963 MPa were obtained and very good total elongations of 30-40% were achieved at the same time. Multiphase microstructures were obtained with various amounts of ferrite, bainite, retained austenite and pearlite.
Klíčová slova

Zpět

Patička