Přejít k obsahu


Influence of Bainite Fraction on Improving Mechanical Properties of Quenched and Tem-pered High Silicon Steel

Citace:
OPATOVÁ, K., VOREL, I., JENÍČEK, Š., PEKOVIĆ, M. Influence of Bainite Fraction on Improving Mechanical Properties of Quenched and Tem-pered High Silicon Steel. Manufacturing Technology, 2019, roč. 19, č. 2, s. 292-296. ISSN: 1213-2489
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of Bainite Fraction on Improving Mechanical Properties of Quenched and Tem-pered High Silicon Steel
Rok vydání: 2019
Autoři: Kateřina Opatová , Ing. Ivan Vorel , Ing. Štěpán Jeníček , Bc. Michal Peković
Abstrakt CZ: Martenzitické oceli se vyznačují vysokou pevností, která je na druhé straně kompenzována značnou křehkostí. Tato nevýhoda může být částečně korigována popouštěním, které však současně sníží výslednou pevnost. Pokud je ocel legována dostatečným množstvím křemíku, může optimální postup tepelného zpracování vytvořit směsnou mikrostrukturu, která se skládá z martenzitu a bezkarbidického bainitu. V různých mikrostrukturách této kompozice s identickou velikostí zrna by mechanické vlastnosti byly dány převážně frakcí bainitu. Tento článek se zabývá návrhem postupu tepelného zpracování nízkolegované oceli. Je součástí výzkumu vlivu bainitické frakce na mechanické vlastnosti materiálů s martenziticko-bainitickou mikrostrukturou. Při vhodném poměru martenzitu a bainitu může ocel s 0,42% C vykazovat pevnost vyšší než 2200 MPa při prodloužení A5 mm více než 17%.
Abstrakt EN: Martensitic steels are characterized by high strength which, on the other hand, is offset by considerable brittleness. This drawback can be partly corrected by tempering, at the cost of reduced final strength. If steel is alloyed with a sufficient amount of silicon, an optimum heat treatment sequence can produce a mixed microstructure consisting of martensite and carbide-free bainite. In various microstructures of this composition with identical grain size, mechanical properties would be dictated predominantly by the fraction of bainite. This article deals with design-ing a heat treatment sequence for a low-alloy steel. It is part of a research into the impact of bainite fraction on mechanical properties of materials with martensitic-bainitic microstructure. At an appropriate ratio of martensite and bainite, a steel with 0.42 % C can exhibit strengths above 2200 MPa at A5mm elongation of more than 17 %.
Klíčová slova

Zpět

Patička