Přejít k obsahu


Effect of Cryogenic Treatment on Properties of Cemented Carbides

Citace:
PRŮCHA, V., BRICÍN, D., KŘÍŽ, A. Effect of Cryogenic Treatment on Properties of Cemented Carbides. Manufacturing Technology, 2019, roč. 19, č. 1, s. 129-134. ISSN: 1213-2489
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Effect of Cryogenic Treatment on Properties of Cemented Carbides
Rok vydání: 2019
Autoři: Ing. Vojtěch Průcha , Ing. David Bricín , Prof. Dr. Ing. Antonín Kříž IWE
Abstrakt CZ: Hlavním cílem výzkumného programu je představit experimenty zkoumající vliv kryogenního zpracování na vlastnosti slinutých karbidů. Experimentální materiály byly vybrány ze tří základních skupin slinutých karbidů s různými pojivy a rozdílnou velikostí zrna WC. Jedna polovina experimentálních vzorků byla kryogenně zpracována, zatímco druhá polovina vzorků byla v původním tepelně nezpracovaném stavu. Následně byly vzorky broušeny a leštěny běžnými metalografickými postupy. Vliv kryogenního zpracování na vlastnosti slinutých karbidů byl analyzován vyhodnocením mikrostruktury vzorků na světelném optickém a řádkovacím elektronovém mikroskopu. Dále byla provedena analýza fázového složení pomocí rentgenové difrakce, měření tvrdosti dle Vickerse a lomové houževnatosti KIC. Bylo zjištěno, že zbytková napětí v oblasti povrchu vzorků se po kryogenním zpracování snížila. Zvýšila se lomová houževnatost vzorků KIC.
Abstrakt EN: The main goal of this paper is to present experiments exploring the effect of cryogenic treatment on the properties of cemented carbides. The experimental materials were chosen from three basic groups of cemented carbides with different binders and different WC grain sizes. One half of the specimens were cryogenically-treated, whereas the other half were in the as-received condition. The specimens were ground and polished using metallographic procedures. Effects of cryogenic treatment were studied by metallographic observation using light and scanning electron microscopes, by X-ray analysis of phase composition and by measuring Vickers hardness and KIC fracture toughness. It was found that residual stresses in specimen surface decreased after cryogenic treatment. The KIC fracture toughness of the specimens increased.
Klíčová slova

Zpět

Patička