Přejít k obsahu


Incremental Meshfree Approximation of Real Geographic Data

Citace:
MAJDIŠOVÁ, Z., SKALA, V., ŠMOLÍK, M. Incremental Meshfree Approximation of Real Geographic Data. In Applied Physics, System Science and Computers III. Cham: Springer, 2019. s. 222-228. ISBN: 978-3-030-21506-4 , ISSN: 1876-1100
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Incremental Meshfree Approximation of Real Geographic Data
Rok vydání: 2019
Místo konání: Cham
Název zdroje: Springer
Autoři: Ing. Bc. Zuzana Majdišová , prof. Ing. Václav Skala CSc. , Ing. Michal Šmolík
Abstrakt CZ: Aproximace roztroušených dat je častým úkolem v mnoha technických problémech. Aproximace pomocí radiálních bázových funkcí je vhodná pro velká roztroušená data v n-dimenzionálním prostoru. Jedná se o neseparabilní aproximaci, která je založena na výpočtu vzdálenosti dvou bodů. Tato metoda vede na řešení přeurčené soustavy lineárních rovnic. V článku navrhujeme nový inkrementální přístup pro bezsíťovou RBF aproximaci, který respektuje rysy zadaných geometrických dat, jako jsou hřebeny, vrcholy, údolí, atd., a proto je dosaženo výrazného zlepšení aproximace zadaných dat. Navíc navrhovaný přístup vede na dosažení významné komprese zadaného datasetu a na získání jeho analytického popisu. V porovnání s jinými existujícími metodami dosahuje navrhovaný přístup lepších výsledků z důvodu respektování rysů zadaných dat.
Abstrakt EN: In many technical applications, reconstruction of the scattered data is often task. For big scattered dataset in n-dimensional space, the using some meshless method such as the radial basis function (RBF) approximation is appropriate. RBF approximation is based on the distance computation, and therefore, it is dimensionally non-separable. This approximation can be converted to an overdetermined linear system of equations which has to be solved. A new incremental approach for meshless RBF approximation which respects the significant features of the given terrain data such as break lines is proposed in this paper. Using this approach, the improving approximation of the underlying data is achieved. Moreover, the proposed approach leads to a significant compression of the given dataset and the analytical description of the data is obtained. In comparison with other existing methods, the proposed approach achieves the better results due to respecting the features of the given data.
Klíčová slova

Zpět

Patička