Přejít k obsahu


PING 2019 - čtvrtý ročník mezinárodní konference PING – Moderní trendy v materiálovém inženýrství

Citace:
Jeníček, Š., Kučerová, L., Jirková, H., Opatová, K., Peković, M., Rubešová, K. PING 2019 - čtvrtý ročník mezinárodní konference PING ? Moderní trendy v materiálovém inženýrství. Plzeň, 10.09.2019 - 13.09.2019.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: PING 2019 ? 4th PING International Conference ? Modern trends in material engineering
Rok vydání: 2019
Místo konání: Plzeň
Autoři: Ing. Štěpán Jeníček , doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Dr. Ing. Hana Jirková , Bc. Kateřina Opatová , Bc. Michal Peković , Ing. Kateřina Rubešová
Abstrakt CZ: Mezinárodní konference se zaměřuje na moderní trendy a poznatky v oblasti materiálového inženýrství a zahrnuje obory metalografie (světelná, elektronová mikroskopie, RTG), tváření, tepelného zpracování, aditivní výroby (3D tisk), mechanického zkoušení, defektoskopie a fyzikálního zkoušení (DTA a dilatometrie atd.), modelování a simulace. Cílem konference je představit nejnovější poznatky moderního materiálového výzkumu a podpora spolupráce mezi společnostmi a výzkumnými institucemi, vytvoření a posílení vazeb, které povedou k urychlení zapojení nových znalostí do praxe. Oproti předchozím letům výrazně posílil mezinárodní charakter této akce. Z celkového počtu 85 účastníků bylo 23 zahraničních účastníků. Na konferenci bylo prezentováno 64 příspěvků, z toho 41 formou odborných přednášek a 23 ve formě posterů. Na konferenci zazněly vyzvané přednášky několika zahraničních profesorů.
Abstrakt EN: The international conference focuses on modern trends and knowledge in the field of material engineering and includes the fields of metallography (light microscopy, electron microscopy, X-ray), forming, heat treatment, additive manufacturing (3D printing), mechanical testing, defectoscopy and physical testing (DTA and dilatometry, etc.) modeling and simulation. The conference aims to present the latest findings in modern material research and to promote collaboration between companies and research institutions and to create and strengthen bonds that will speed up the integration of new knowledge into practice. Compared to previous years, the international character of this event increased significantly. Out of a total of 85 participants, 23 were foreign participants. 64 papers were presented at the conference, of which 41 in the form of oral presentations and 23 in the form of posters. Several foreign professors had invited speeches at the conference.
Klíčová slova

Zpět

Patička