Přejít k obsahu


Zrod a vývoj japonského imperialismu

Citace:
KODET, R. Zrod a vývoj japonského imperialismu. Dvacáté století/The Twentieth Century, (v evidenci periodického tisku na MK ČR pod názvem 20. STOLETÍ – 20th CENTURY), 2019, roč. 2018, č. 1, s. 34-45. ISSN: 1803-750X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Birth and Development of Japanese Imperialism
Rok vydání: 2019
Autoři: PhDr. Roman Kodet Ph.D.
Abstrakt CZ: Japonský imperialismus byl významným činitelem politiky na Dálném východě v první polovině 20. století. Díky svým vítězstvím v první čínsko-japonské válce a rusko-japonské válce získalo Japonsko na asijské pevnině značný vliv a územní zisky. V tomto ohledu následovalo jako jediný asijský národ evropské velmoci. Japonský imperialismus je proto někdy považován za odnož evropského. Japonská zahraniční expanze však byla motivována zcela odlišnými důvody – zejména snahou o zajištění národní bezpečnosti. Také využívala zcela odlišnou rétoriku v podobě panasianismu a antikolonialismu. Budování impéria bylo vnímáno jiným způsobem než tentýž proces v evropských zemích. Podoba japonského imperialismu byla proto dosti odlišná od původního evropského vzoru, měla jiné příčiny i zcela specifický odkaz.
Abstrakt EN: Japanese imperialism was an important factor of the policy in the Far East in the first half of the 20th century. Due to its victories in the First Sino-Japanese War and the Russo-Japanese war, Japan obtained a considerable empire on the Asian mainland. In this step it followed as the only Asian nation the European imperial countries. Japanese imperialism is therefore sometimes considered as an extension of the European one. On the other hand, Japanese overseas expansion was motivated by quite different reasons – especially by an effort to ensure national security. It also used completely different rhetoric od Pan-Asianism and anti-colonialism. The building of empire was perceived differently than the same process in European countries. The shape of Japanese Imperialism was therefore quite distinct and had a completely different legacy as in the case of Europe.
Klíčová slova

Zpět

Patička