Přejít k obsahu


SPOLEČNOST 4.0 – VYBRANÉ ASPEKTY

Citace:
ČERNÁ, M., DVOŘÁKOVÁ, L., VACEK, J. SPOLEČNOST 4.0 – VYBRANÉ ASPEKTY. Trendy v podnikání, 2019, roč. 9, č. 2, s. 4-11. ISSN: 1805-0603
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: SOCIETY 4.0 – SELECTED ASPECTS
Rok vydání: 2019
Autoři: Ing. Marie Černá Ph.D. , prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc. , doc. Ing. Jiří Vacek Ph.D.
Abstrakt CZ: Komponenty Společnosti 4.0 jsou chápány jako to, co ovlivňuje lidský život, běžné aktivity spojené s existencí jednotlivce ve společnosti. Tato problematika je úzce spojena se změnami v přístupu k informacím a jejich využití. Jsou masivně využívány moderní způsoby sdílení dat, což se odráží také ve změnách mezilidské komunikace obecně. Pozitivní dopady dané situace jsou diskutovány na konferencích a událostech spjatých s tématem Společnosti 4.0. Je však potřeba zmínit i negativní dopady v článku popisované situace a rizika, která se mohou plně rozvinout v budoucnu. Cílem tohoto příspěvku je vysvětlit a diskutovat vybrané dopady transformace společnosti ve Společnost 4.0 založené na specifických principech. Byla provedena literární rešerše uvedené oblasti, úvodní analýza aktuálního stavu poznání a porozumění principům Společnosti 4.0 zástupci MSP zapojenými do prováděného výzkumu. Důraz byl kladen na nové způsoby zpracování dat, změny podmínek v oblasti zaměstnávání, výuky a celkově kvality života. Vybraná zjištění jsou prezentována v jednotlivých oddílech článku. Důraz byl kladen na přístup k ICT a přístup jednotlivců ke změnám viditelným ve společnosti. Tento příspěvek by měl být chápán jako souhrn vybraných informací pocházejících z prvotní fáze výzkumu.
Abstrakt EN: Components of Society 4.0 are taken as those currently most significantly influencing human being, common activities related to the existence of individual in society. It is closely related to changes in approach to information and its use. Modern ways of data sharing and processing are used massively, what is reflected also in changes of interpersonal communication generally. Positive impacts of this state are discussed at conferences and other events closely related to the issue of Society 4.0. On the other hand, it is also necessary to deal with possible negatives and risks related to use of new technologies that may arise in the future. Objective of this contribution is to explain and discuss selected aspects of society transformation to Society 4.0 which is based on specific principles. To reach the defined objective, literary research of relevant area and initial analyses of current state in the area of understanding principles of Society 4.0 by the representatives of small and medium sized companies specified in the research were used. Main focus was given to the new ways of data processing, changes of current conditions in relation to job positions, education and overall quality of life. Selected findings are presented in individual sections of the contribution. The emphasis was given on approaches to information and communication technologies and approach of individuals to changes visible in the whole society. This contribution should be taken as the summary of selected information coming from the initial research phase.
Klíčová slova

Zpět

Patička