Přejít k obsahu


Interaktivní systém pro vybranou doménu mluveného českého jazyka

Citace:
ŠVEC, J. ., ŠMÍDL, L. ., CHÝLEK, A. ., PSUTKA, J. . Interaktivní systém pro vybranou doménu mluveného českého jazyka. 2019.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Interactive system for spoken Czech MALACH archive
Rok vydání: 2019
Název zdroje: Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni a SpeechTech, s.r.o.
Autoři: Ing. Jan Švec Ph.D. , Ing. Luboš Šmídl Ph.D. , Ing. Adam Chýlek , Ing. Mgr. Josef Psutka Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Software má podobu programove? knihovny, datovy?ch souboru? a konfigurac?ního souboru, ktere? dohromady provádějí porozume?ní mluvene? r?ec?i pro vybranou dome?nu v c?eske?m jazyce. Vstupem software je mr?íz?ka rozpoznany?ch hypote?z slov/fo?nu? a vy?stupem je mnoz?ina se?manticky?ch konceptu? odpovídajících vstupní promluve?. Software zpracovává rozpoznané záznamy a na základě výskytu sémantických entit generuje index pro následné rychlé vyhledání dotazu uživatele v kombinaci se zadanými klíčovými slovy. Kromě rozpoznaných záznamů je schopen zpracovat a indexovat metainfomace svědků holokaustu a souvisejících transportů z externího zdroje. Knihovna je konfigurovatelna? konfigurac?ním souborem. Konkre?tní konfigurace byla odzkous?ena na úloze porozume?ní c?es?tiny vybrane? dome?ny. Software je moz?no integrovat se softwarovy?mi moduly automaticke?ho rozpoznávání, syntézy mluvené řeči a modulem dialogového manažeru a pracuje v reálném čase.
Abstrakt EN: The software is a program library, data files, and configuration file, which together provide an understanding of the spoken language for the Czech Malach archive. The input of the software is a recognized word / phone lattice and the output is a set of semantic concepts corresponding to the input utterance. The software processes the recognized records and generates an index based on the occurrence of semantic entities for subsequent quick search of the user query in combination with the specified keywords. In addition to recognized records, it is able to process and index the metainformation of Holocaust witnesses and related transports from an external source. The library is configurable by a configuration file. The specific configuration was tested on the Czech Malach archive. The software can integrate with the software modules of automatic speech recognition, speech synthesis, and dialog manager module and works in real-time.
Klíčová slova

Zpět

Patička