Přejít k obsahu


Vliv typu úběrové řady na zpevňování drátu při tažení

Citace:
BENEŠOVÁ, S., BERNÁŠEK, V., KRNÁČ, J. Vliv typu úběrové řady na zpevňování drátu při tažení. Strojírenská technologie, 2007, roč. 12, č. 3, s. 11-15. ISSN: 1211-4162
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Influence ot the Drawing Set on the Strengthtening during Wire Drawing
Rok vydání: 2007
Autoři: Soňa Benešová , Vladimír Bernášek , Jan Krnáč
Abstrakt CZ: Při tažení drátu v průvlacích závisí jeho zpevňování mj. na způsobu dosažení konečné deformace, tzn. na tzv. typu úběrové řady. V praxi se rozlišují dva základní typy úběrových řad; buď je plošný úběr v každém po sobě jdoucím průvlaku stejný, nebo je v každém následujícím průvlaku plošný úběr menší, a to zpravidla o stejné procento.Bylo sledováno zpevňování drátu z uhlíkové oceli jakosti C70, C72 a C68 při použití různých typů úběrových řad se zaměřením na zjišťování meze pevnosti. Získané údaje byly podrobeny regresní analýze pomocí programu Matlab, kdy byly mez pevnosti a mez kluzu vyjádřeny pomocí regresních rovnic v podobě polynomů nebo exponenciálních funkcí. Kritériem přesnosti regresních rovnic byla minimalizace rozdílu mezi naměřenými a vypočtenými hodnotami.
Abstrakt EN: Strenghtening of the wire during multipass drawing depends i.a. on the way of achievement of final deformation - on the type of drawing set.Two standatrd types of drawing set are used in practise: in the first case the areal drafting is the same in all passes, in the second time the areal drafting is smaller in every folowing pass, especially about the same percentage. The strenghtening of the carbon steel wire of the quality C70, C72 and C68 produced by different drawing sets was monitored with a view to the strength limit. Obtained data were submitted to regression analyse by computer programme Matlab, when the strenght and the yield strenght were formulated by polynomical or exponential functions. Accuracy criterion of the regression equations was the minimalisation of the difference between measured and calculated values.
Klíčová slova

Zpět

Patička