Přejít k obsahu


Teplotní odolnost tenkých vrstev a jejich přínos v obrábění tvrdých ocelí

Citace:
KŘÍŽ, A. Teplotní odolnost tenkých vrstev a jejich přínos v obrábění tvrdých ocelí. ZČU Plzeň, 2008.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Thermal resistivity of thin layers and their benefits in hard steels machining
Rok vydání: 2008
Místo konání: ZČU Plzeň
Autoři: Antonín Kříž
Abstrakt CZ: V rámci projektu bylo získáno několik významných poznatků. V první řadě jsou to informace o chování tenkých vrstev v aplikacích, kde následkem teplotního zatížení dochází k jejich degradaci. V souvislosti s technologickými testy byly měřeny různé vlastnosti, které umožňují dokumentovat nejen aktuální stav břitu nástroje, ale také vliv jednotlivých tenkých vrstev na iniciované procesy. Díky tomuto rozsáhlému měření, kdy bylo využito nejmodernější přístrojové vybavení, byly získány informace o průběhu teplot a teplotním poli v průběhu obrábění, chvění nástroje a souvislosti se stavem břitu, vlivem řezných procesů a stavu břitu na jakost obrobené plochy a materiálové změny v obrobku, ale i vznik třísky. Tyto informace byly doplněny o zkušenosti vyplývající z laboratorních testů. Za velmi cenné poznatky lze označit také teplotní exploataci břitových destiček před obráběním a sledování výsledných vlastností, které byly opět testovány pomocí technologických i laboratorních testů.
Abstrakt EN: Many important findings were observed during this project. First of all, information about thin layers in applications, where thermal loading leads to their degradation. Different properties were measured in connection with technological tests, which monitor not only cutting edge state, but also influence of thin layers on initiated processes. Pieces of information about course of temperatures and temperature field during machining process, tool?s vibration and connections between cutting edge state, influence of cutting process on quality of machined surface and material changes in workpiece but also chip formation, were obtained thanks to this extensive measurement with the most modern devices. These pieces of information were completed with experiences from laboratory tests. Highly valuable findings are also thermal exploitation of cutting tips prior to the machining and monitoring of final properties, which were also tested by technological and laboratory tests.
Klíčová slova

Zpět

Patička