Přejít k obsahu


Úloha manažerského účetnictví při řízení hospodárnosti, účinnosti a efektivnosti podnikových procesů a výkonů

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L., ČERVENÝ, J. Úloha manažerského účetnictví při řízení hospodárnosti, účinnosti a efektivnosti podnikových procesů a výkonů. 1. vyd. Plzeň : NAVA, 2011, 88 s. ISBN: 978-80-7211-397-2
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Role of Managerial Accounting in Economy, Efficiency and Effectiveness Management of Company Processes and Performance
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: NAVA
Autoři: Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc. , Ing. Josef Červený Ph.D.
Abstrakt CZ: Publikace představuje aktuální stav vědeckých poznatků v oblasti manažerského účetnictví. Je věnovaná teoretickým východiskům a praktickým otázkám řízení hospodárnosti, produktivity a efektivnosti podnikových procesů a výkonů. Tvorbu systému manažersky orientovaného účetnictví autoři chápou jako jeden ze strategických úkolů řízení podniku ovlivňujících jeho hodnotu. Autoři touto publikací reagují na aktuální problémy podniků spojených s řízením nákladů, výnosů, výsledku hospodaření a finanční pozice a prezentují výsledky své výzkumné činnosti i praktické zkušenosti. Pozornost je věnována vybraným tradičním a progresivním metodám a nástrojům řízení hospodárnosti, účinnosti a efektivnosti, které umožňují tvorbu systému hodnotových informací, potřebných k běžnému řízení procesů a výkonů a k hodnocení variant spojených s rozhodováním o budoucnosti podniku.
Abstrakt EN: The publication presents the current state of scientific knowledge in management accounting field. It is devoted to theoretical solutions and to practical matters of economy, productivity and effectiveness management in company processes and performance. The authors see the formation of management oriented accountancy as one of the strategic tasks of company management which influence its value. The authors are reacting by this publication to the current problems of companies related to costs, revenues and economic result management and financial position. They present the results of their research activities and practical experience. The attention is paid to selected traditional and progressive methods and tools of economy, efficiency and effectiveness management which enable the creation of value information system. Such information is needed for common process and performance management and for evaluation of the options connected to decision-making about the company´s future.
Klíčová slova

Zpět

Patička