Přejít k obsahu


Rapid Spheroidization and Grain Refinement Caused by Thermomechanical Treatment for Plain Structural Steel

Citace:
MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H., KUČEROVÁ, L. Rapid Spheroidization and Grain Refinement Caused by Thermomechanical Treatment for Plain Structural Steel. Materials Science Forum, 2012, roč. 706-709, č. Neuveden, s. 2770-2775. ISSN: 0255-5476
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Rapid Spheroidization and Grain Refinement Caused by Thermomechanical Treatment for Plain Structural Steel
Rok vydání: 2012
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Ludmila Kučerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Tvařitelnost feriticko perlitických ocelí za studena patří mezi základní parametry při výběru materiálů pro různé tvářené díly. Jedním s klíčových faktorů je morfologie perlitu. Ta je silně závislá na chemickém složení a předchozí historii zpracování. Karbidy se v perlitu vyskytují především v lamelární podobě. Jednou z cest, jak zlepšit tažnost a zároveň tím i tvařitelnost je převést lamelární karbidy na globularní. Toto se provádí konvenčním způsobem žíháním na měkko. Žíhání na měkko se vyznačuje dlouhými časy zpracování a vysokými energetickými náklady. Tento článek představuje nové možnosti zpracování nízkouhlíkových ocelí, které může vést na jedné straně k výraznému zkrácení doby sferoidizace karbidů a ke zjemnění zrna na straně druhé. Na nízkouhlíkové konstrukční oceli RSt-32 bylo odzkoušeno nízkoteplotní termomechanické zpracování s teplotou ohřevu variovanou okolo teploty Ac1, přičemž byla aplikována inkrementální deformace. Po optimalizaci podmínek termomechanického zpracování bylo dosaženo zjemnění feritického zrna z původních 30 m na cca. 5 m, přičemž doba potřebná pro sferoidizaci karbidů byla zkrácena z několika hodin na několik sekund.
Abstrakt EN: The cold formability of ferritic-pearlitic steels is one of the base parameters for material choice for different forming parts. One of the key factors is the pearlite morphology, which is strongly dependent on chemical composition and previous treatment history. The carbides in pearlite occur mainly in the lamellar form. One of the ways of improving the ductility along with formability is the change of lamellar carbides to globular carbides. This can be conventionally done by soft annealing, which is characterised by long processing times and high energy costs. This paper presents a new processing modification which can lead on the one hand to significant shortening of carbide spheroidization times and on the other hand to intensive refinement of grain size even for low-carbon steels. Low temperature thermomechanical treatment with variation of the heating temperature around Ac1 and incremental deformation was examined on low carbon plain RSt-32 steel. After the thermomechanical treatment conditions were optimized, the refinement of the ferritic grains from an initial 30 μm to circa 5 μm took place, and the time necessary for carbide spheroidization was shortened from several hours to several seconds.
Klíčová slova

Zpět

Patička