Přejít k obsahu


Effect of Quenching and Partitioning Temperatures in the Q-P Process on the Properties of AHSS with Various Amounts of Manganese and Silicon

Citace:
JIRKOVÁ, H., KUČEROVÁ, L., MAŠEK, B. Effect of Quenching and Partitioning Temperatures in the Q-P Process on the Properties of AHSS with Various Amounts of Manganese and Silicon. Materials Science Forum, 2012, roč. 706-709, č. Neuveden, s. 2734-2739. ISSN: 0255-5476
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Effect of Quenching and Partitioning Temperatures in the Q-P Process on the Properties of AHSS with Various Amounts of Manganese and Silicon
Rok vydání: 2012
Autoři: Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Využívání vlivu zbytkového austenitu v kombinaci s bainitickým feritem na zlepšení kombinace pevnosti a tažnosti je znám již několik let ze zpracování vícefázových ocelí. V současné době se do popředí zájmu dostává i kombinace velmi jemného filmu zbytkového austenitu mezi martenzitickými jehlicemi. Tento typ zpracování se nazývá Q-P proces (quenching and partitioning). V experimentálním programu byla zkoumána právě teplota zakalení a izotermické prodlevy pro přerozdělení uhlíku na třech různě legovaných AHSS s obsahem uhlíku 0,43%. Legovací strategie se lišily podílem manganu a křemíku, což vedlo k rozdílným teplotám Ms a Mf u jednotlivých ocelí. Pro přesné dodržení teplotního režimu bylo modelové zpracování provedeno na termomechanickém simulátoru. Na zkoumanými postupy byla dosažena mez pevnosti 2000 MPa a tažností přes 14%. Zvýšení teploty přerozdělení ovlivnilo intenzitu popuštění martenzitu a způsobilo snížení meze pevnosti až o 400 MPa tedy na ca. 1600 MPa a zároveň zvýšení hodnot tažnosti o dalších 10% tedy až na hodnoty přes 20%.
Abstrakt EN: The use of the combined influence of retained austenite and bainitic ferrite to improve strength and ductility has been known for many years from the treatment of multiphase steels. Recently, the very fine films of retained austenite along the martensitic laths have also become the centre of attention. This treatment is called the Q-P process (quenching and partitioning). In this experimental program the quenching temperature and the isothermal holding temperature for diffusion carbon distribution for three advanced high strength steels with carbon content of 0.43 % was examined. The alloying strategies have a different content of manganese and silicon, which leads to various martensite start and finish temperatures. The model treatment was carried out using a thermomechanical simulator. Tested regimes resulted in a tensile strength of over 2000MPa with a ductility of above 14 %. The increase of the partitioning temperature influenced the intensity of martensite tempering and caused the decrease of tensile strength by 400MPa down to 1600MPa and at the same time more than 10 % growth of ductility occurred, increasing it to more than 20%.
Klíčová slova

Zpět

Patička