Přejít k obsahu


Použití metod průmyslového inženýrství v síťových organizacích

Citace:
KUDRNA, J., MILLER, A., EDL, M. Použití metod průmyslového inženýrství v síťových organizacích. In Modelování a optimalizace podnikových procesů 2011. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 1-7. ISBN: 978-80-261-0060-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Using the methods of industrial engineering in network organizations
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jiří Kudrna , Ing. Antonín Miller , Doc. Ing. Milan Edl Ph.D.
Abstrakt CZ: Tématem tohoto příspěvku je rozdělení vybraných metod a metodik průmyslového inženýrství tak, aby vzniklo doporučení, které metody jsou vhodné (případně vhodné jen částečně) pro použití v rámci spolupráce podniků v síťové organizaci (např. v klastrech). Jsou vybrány především metody, které se týkají řízení výroby. Je zde proveden návrh možného pohledu na tuto problematiku s tím, že pro hlubší zkoumání je potřeba provézt další analýzy a hodnocení. Příspěvek si klade za cíl upozornit na to, že pokud vznikají síťové organizace, musí jednotlivé podniky v organizaci uvažovat také síťově a k tomu by jim měli pomoci principy jednotlivých metod, jak je dále v článku popsáno. Dále je pak uvedena tabulka, kde je zvýrazněno, které metody jsou pro síťové organizace a práci v ní vhodné, které částečně a které nikoliv.
Abstrakt EN: This paper is focused to the distribution of selected methods and methodologies in industrial engineering so as to obtain a recommendation, which methods are appropriate (or only partly suitable) for use within a business cooperation network organization (eg in clusters). Methods are selected primarily related to production management. There is a proposal made ​​possible view on this issue with the fact that for a deeper investigation is needed to perform a further analysis and evaluation. The paper aims to point out that if there are created a network organizations, the individual companies within the organization to consider the network and it would help them to have the principles of individual methods, as further described in the paper. There is table of methods for network organization and it should work in that part, and which not. The table is then accompanied by verbal commentary.
Klíčová slova

Zpět

Patička