Přejít k obsahu


Methods of industrial engineering in network organizations

Citace:
KUDRNA, J., MILLER, A., EDL, M. Methods of industrial engineering in network organizations. In Creating Global Competitive economies - A 360-degree Approach. Milan: International Business Information Management Association (IBIMA), 2011. s. 2037-2042. ISBN: 978-0-9821489-6-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Methods of industrial engineering in network organizations
Rok vydání: 2011
Místo konání: Milan
Název zdroje: International Business Information Management Association (IBIMA)
Autoři: Ing. Jiří Kudrna , Ing. Antonín Miller , Doc. Ing. Milan Edl Ph.D.
Abstrakt CZ: Tématem tohoto příspěvku je rozdělení vybraných metod a metodik průmyslového inženýrství tak, aby vzniklo doporučení, které metody jsou vhodné pro použití v rámci spolupráce podniků v síťové organizaci (např. v klastrech). Jsou vybrány především metody, které se týkají řízení výroby. Je zde proveden návrh možného pohledu na tuto problematiku s tím, že pro hlubší zkoumání je potřeba provézt další analýzy a hodnocení. Příspěvek si klade za cíl upozornit na to, že pokud vznikají síťové organizace, musí jednotlivé podniky v organizaci uvažovat také síťově a k tomu by jim měli pomoci principy jednotlivých metod, jak je dále v článku popsáno. Jelikož jsou principy metod a metodik obecně známé, jsou zde jen stručně připomenuty. Dále je pak uvedena tabulka, kde je zvýrazněno, které metody jsou pro síťové organizace a práci v ní vhodné, které částečně a které nikoliv. Tabulka je následně doprovázena slovním komentářem
Abstrakt EN: The theme of this paper is the distribution of selected methods and methodologies in industrial engineering so as to obtain a recommendation, which methods are appropriate for use within a business cooperation in networks organizations (eg in clusters). They are selected primarily methods that relate to production management. There is a proposal made possible view on this issue with the fact that for a deeper investigation is needed to perform a further analysis and evaluation. The paper aims to point out that if you arise a network organization, must the individual companies within the organization consider the network. This would help them should the principles of each method, as further described in paper. Since are the principles of methods and methodologies generally known, are only briefly recalled. Forth is then listed table, where is highlighted, which methods for networks organizations and work it suitable, which partially and which not. The table is accompanied by verbal comments.
Klíčová slova

Zpět

Patička