Přejít k obsahu


Aplikace ergonomie v rámci životního cyklu produktu

Citace:
GÖRNER, T., ŠIMON, M., EDL, M. Aplikace ergonomie v rámci životního cyklu produktu. In MOPP 2011 - Modelování optimalizace podnikových procesů. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 1-8. ISBN: 978-80-261-0060-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Application of ergonomics in the case of product life cycle
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Tomáš Görner , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D. , Doc. Ing. Milan Edl Ph.D.
Abstrakt CZ: Vědní obor ergonomie zasahuje do mnoha oblastí každodenního života lidí. V klasickém pojetí ergonomie posuzuje vztah, resp. interakci mezi třemi hlavními prvky, jimiž je člověk, technika, kterou užívá, a prostředí ve kterém tuto techniku používá. Při zkoumání této vzájemné interakce a využití proaktivního přístupu se hodnotí návrhy produktů. Stejně tak může být využito reaktivního přístupu pro hodnocení již existujících produktů. Těmito produkty mohou být klasické "výrobky", nebo také pracoviště na nichž vznikají. Oba produkty procházejí od myšlenky na jejich realizaci až po jejich likvidaci jednotlivými fázemi svého životního cyklu. Tento příspěvek popisuje implementaci ergonomie na oblast, která je známá jako životní cyklus prodkuktu, z pohledu ergonoma.
Abstrakt EN: Science of ergonomics extends into many areas of everyday life. In the classical concept of ergonomics assesses relationship, respectively. interaction between the three main elements that a person, a technique he uses and the environment in which this technique is used. In examining this interaction and the use of a proactive approach to evaluate product designs. Likewise, it may be a reactive approach used for evaluation of existing products. These products can be classic "products", or a workplace in which they are incurred. Both products pass from the idea of ​​their implementation to the disposal of various phases of its life cycle. This paper describes the implementation of ergonomics in the area, which is known as product life cycle, from the perspective ergonoma.
Klíčová slova

Zpět

Patička