Přejít k obsahu


Influence of the structure of nodular cast iron on hard chromium plating quality

Citace:
CHOCHOLATÝ, O., KŘÍŽ, A. Influence of the structure of nodular cast iron on hard chromium plating quality. In Sborník konference Metal 2011. Ostrava: TANGER, 2011. s. 96-97. ISBN: 978-80-87294-22-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of the structure of nodular cast iron on hard chromium plating quality
Rok vydání: 2011
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: TANGER
Autoři: Ing. Ondřej Chocholatý , Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž ,
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o použití tvárné litiny s kuličkovým grafitem jako substrátu pro tvrdochromový povlak. Struktura zkoumaného materiálu a zejména grafitické globule ve tvárné litině mají zásadní vliv na kvalitu výsledného chromového povlaku. Přítomnost globulitického grafitu na povrchu substrátu po obrobení způsobuje při následném chromování vznik krupicovitých výrůstků na povrchu chromového povlaku. Byly porovnány dva rozdílné vzorky tvárné litiny s globulárním grafitem. U jedné se při chromování krupice na Cr vrstvě nevytvořila, u druhé ano. U litiny s chromovým povlakem s krupicí byl z metalogafického výbrusu zjištěn v martenzitické struktuře vedle zbytkového austenitu ferit v okolí globulí grafitu. Tento ferit pravděpodobně způsobí, že při obrábění nedojde k vytržení kuličkového grafitu z povrchu. Grafit následně způsobí tvorbu krupice na chromu.
Abstrakt EN: This paper deals with the application of nodular cast iron as the substrate for hard chromium plating. There is a major impact of the structure and especially graphite spherical nodules on the quality of the resultant chromium coating. The presence of spherical graphite on the substtrate´s surface causes that nodules on the surface of the chromium coating after electroplating. Two diiferent samples of nodular cast iron were compared. The first sample was with nodules after chromium plating and the second one was without. In the metallographic cross section of cast iron coated with chromium with nodules there was found residual austenite in the martensite structure and ferrite around spherical nodules of graphite. This ferrite probably cause that the machining will not pull the graphite ball out of the surface of substrate. After that the graphite causes creation of nodules on the chromium coating.
Klíčová slova

Zpět

Patička