Přejít k obsahu


Možnosti a využití laserové řádkovací konfokální mikroskopie

Citace:
SKÁLOVÁ, L., STAŇKOVÁ, H., MAŠEK, B. Možnosti a využití laserové řádkovací konfokální mikroskopie. In Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. s. 100-103. ISBN: 978-80-01-04039-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Possibilities and applications of laser scanning confocal microscopy
Rok vydání: 2008
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká technika - nakladatelství ČVUT
Autoři: Ludmila Skálová , Hana Staňková , Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: V příspěvku jsou popsány různé aplikace laserového řádkovacího konfokálního mikroskopu Olympus LEXT OLS 3000. Výhody konfokálního mikroskopu byly využity pro charakterizaci mikrostruktury velmi jemných multifázových ocelích s vysokou pevností. Z těchto ocelí byly vyrobeny miniaturní zkušební vzorky pro zkoušku rázem v ohybu, jejichž tvar a rozměry byly kontrolovány pomocí trojrozměrného modelu povrchu získaného na LEXTu. Díky trojrozměrnému obrazu skutečného reliéfu povrchu bylo možné sledovat také lomovou plochu těchto vzorků po destrukci. Software konfokálního mikroskopu umožňuje rovněž stanovení drsností povrchu. Tato možnost byla využita na příkladu srovnávacího měření drsnosti plechů s různou úpravou povrchu.
Abstrakt EN: In the paper are described various application of laser scan confocal microscope Olympus LEXT OLS 3000. The advantages of confocal microscope were take use of characterization of microstructure of very fine multiphase steels with high strength. There were made the minisamples for impact bending test. The form and size of it was monitoring by 3D-model of surface which was obtained by LEXT. Thanks to 3D-picture of real relief of surface was possibly to monitoring of fracture area on the samples after the destruction. Software of confocal microscope enabled determination of the roughness of surface. This possibility was used on comparison measuring of roughness of plates with various surfaces adaptation.
Klíčová slova

Zpět

Patička