Přejít k obsahu


Plasma sprayed TiO2 coatings-structure, microhardness and friction of various states of titania with oxygen-deficient stoichiometry

Citace:
CTIBOR, P., SAVKOVÁ, J., BLÁHOVÁ, O. Plasma sprayed TiO2 coatings-structure, microhardness and friction of various states of titania with oxygen-deficient stoichiometry. In Global Roadmap for Ceramics and ICC2 - Proceedings. Verona: CNR-Servizio Pubblicazioni, 2008. s. 1-8. ISBN: 978-88-8080-084-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Plasma sprayed TiO2 coatings-structure, microhardness and friction of various states of titania with oxygen-deficient stoichiometry
Rok vydání: 2008
Místo konání: Verona
Název zdroje: CNR-Servizio Pubblicazioni
Autoři: Pavel Ctibor , Ing. Jarmila Savková , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D.
Abstrakt CZ: Oxid titaničitý byl plazmově nanesen pomocí plazmatronu s vodní stabilizací, jenž umožňuje zpracovat velké množství práškového materiálu za časovou jednotku. Vzniklé povlaky a samonosné skořepiny byly sledovány různými technikami a to jak ve stavu nástřiku, tak po následném tepelném zpracování. Výchozí prášek byl jak tavený a drcený tak aglomerovaný z nanometrických částic. Mikrostruktura byla sledována pomocí mikroskopie světelné, laserové konfokální a AFM. Rovněž byly studovámy mechanické vlastnosti jako mikrotvrdost, koeficient tření, otěruvzdornost a drsnost povrchu. Bylo ukázáno, že mikrotvrdost vzorků silně závisí na použitém zatížení. Zvláštní pozornost byla věnována stavům s porušenou kyslíkovou stechiometrií.
Abstrakt EN: Titanium dioxide was plasma sprayed by water stabilized spray system (WSP) enabling large quantity of powder material processed per time unit. Resulting coatings and free-standing bodies were investigated in as-sprayed state by various techniques. Starting powders were conventionally fused and crushed as well as based on agglomerated nanoparticles. The coatings were thermally post-treated in a furnace and the products of post-treatment were studied too. Microsructure was studied by light microscopy, laser confocal microscopy and atomic force microscopy. Mechanical properties as microhardness, friction coeficient, wear resistance and surface roughness were evaluated. Microhardness of various states of titania was shown to be strongly dependant on the used load. Special attention is paid to the topic of nonstoichiometry of as-sprayed titania.
Klíčová slova

Zpět

Patička