Přejít k obsahu


Implementace managementu a marketingu do oblasti regionálního rozvoje jako výzkumný úkol

Citace:
JEŽEK, J. Implementace managementu a marketingu do oblasti regionálního rozvoje jako výzkumný úkol. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Regio 2002 a IMPA 2002. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. s. 82-92. ISBN: 80-7082-926-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Implementation of management and marketing into regional development. Research project.
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Jiří Ježek
Abstrakt CZ: Regionální management a model učícího se regionu se staly v posledních letech velmi diskutovanými tématy. Přenesení manažerského a marketingového myšlení a jednání z podnikové praxe na regionální problematiku úzce souvisí s limity správy věcí veřejných. V souvislosti s problematikou řízení v moderních společnostech je regionální management chápán jako filozofie a také jako nástroj, který díky své akceschopnosti má za cíl zefektivnit regionální politiku a podpořit tak rozvojový proces nejenom v problémových regionech. Při realizaci regionálního managementu hraje velmi významnou roli také regionální marketing, který umožňuje vymezit pozici regionu jako tržního produktu. Klíčová slova: regionální management a marketing, regionální politika, učící se region, regionální kreativní milieu, regionální rozvojové agentury.
Abstrakt EN: Regional management and a model of learning region have become rather popular topics lately. Transferring the managerial and marketing way of thinking and negotiating from business experience to regional level is closely related to public administration limitations. In association with the problems of the modern companies management the regional management is often regarded as a philosophy and a tool which manifests its will to act and to make regional politics more efficient and thus to support the process of development not only in controversial regions. In the process of the implementation of the regional management an important role is also played by the regional marketing which enables to specify the position of a region as a market product.
Klíčová slova

Zpět

Patička