Přejít k obsahu


Integrace udržitelnosti do finančního řízení podniku a její vliv na hodnocení výkonnosti podniku

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L., HOROVÁ, M. Integrace udržitelnosti do finančního řízení podniku a její vliv na hodnocení výkonnosti podniku. In Aktuálne problémy podnikovej sféry. Zborník vedeckých prác.. Bratislava: EKONÓM, 2012. s. 80-85. ISBN: 978-80-225-3427-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Integration of sustainability into financial management and its impact on business performance evaluation
Rok vydání: 2012
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: EKONÓM
Autoři: Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc. , Doc. Ing. Michaela Krechovská Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá udržitelným rozvojem a jeho vlivem na řízení a rozhodování podniku. Je diskutována integrace udržitelnosti do systému řízení výkonnosti podniku. Je zapotřebí vytvořit integrovaný systém řízení výkonnosti, který by odrážel veškeré efekty udržitelných iniciativ podniku. Po aplikaci udržitelnosti do podnikové výkonnosti musí být použity správné metriky podnikové výkonnosti a zlepšen proces sběru a analýzy vstupních dat. Je třeba zároveň integrovat udržitelnost do procesu podnikového plánování a reportingu. V závěru je uveden návrh modelu řízení podnikové výkonnosti v kontextu udržitelné výroby a spotřeby.
Abstrakt EN: This paper focuses on the sustainable development and its influence on business management and decision-making. It is discussed the integration of sustainability into the system of business performance management. It is needed to create the integrated system of performance management that would reflect all effects of business sustainable initiatives. After applying sustainability to business performance we must use the right metrics for business performance and improve the process of input data collection and analysis. It is necessary to integrate the sustainability into the business planning and reporting too. At the end there is mentioned the proposal of the business performance management model in the context of sustainable production and consumption.
Klíčová slova

Zpět

Patička