Přejít k obsahu


Model of Corporate Accounting for Sustainable Development

Citace:
ZBORKOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, L. Model of Corporate Accounting for Sustainable Development. In Proceedings of the 9th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014. s. 480-489. ISBN: 978-1-910309-47-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Model of Corporate Accounting for Sustainable Development
Rok vydání: 2014
Místo konání: Reading
Název zdroje: Academic Conferences and Publishing International Limited
Autoři: Ing. Jitka Zborková Ph.D. , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Koncept udržitelného rozvoje byl nejprve diskutován a poté zaváděn na makroúrovni jak reakce na akcelerující problémy související se spotřebou neobnovitelných zdrojů, nárůst znečištění životního prostředí a globální problémy, které jsou na lokální úrovni neřešitelné. V současné době je koncept udržitelného rozvoje považován za fenomén 21. století, neboť je patrné, že současné výrobní a spotřební vzorce jsou z dlouhodobého hlediska neudržitelné. Řada podniků zavádí dobrovolné environmentální nástroje, vytváří a hlásí se k etickým kodexům v oblasti životního a sociálního prostředí, přijímá principy společenské odpovědnosti. Příspěvek prezentuje výsledky výzkumu z oblasti podnikového účetnictví udržitelného rozvoje založeného na integraci ekonomických, environmentálních a sociálních aspektů podnikové výkonnosti jako jednoho z klíčových předpokladů konkurenceschopnosti a podnikové úspěšnosti. Příspěvek analyzuje koncept udržitelného rozvoje na mikroúrovni v kontextu ekonomických, environmentálních a sociálních podmínek 21. století. Primárním cílem je konstruktivní návrh řešení teoretických problémů, které vznikají v souvislosti s implementací nástrojů podnikového udržitelného rozvoje a návrh modelu podnikového účetnictví udržitelného rozvoje.
Abstrakt EN: The concept of sustainable development was first discussed and gradually implemented at the macro level in response to the accelerating problems with the consumption of non‐renewable resources, increasing environmental pollution and global problems of the world that are locally unsolvable. Nowadays, the concept of the sustainable development is considered a phenomenon of the 21st century, as the current consumption and production patterns are, at least in the long term, considered unsustainable. Nowadays, enterprises often implement voluntary environmental tools, create and subscribe to codes of ethics in environmental and social areas they affect, and lastly accept the principles of corporate social responsibility. The paper presents the results of research in the field of corporate accounting for sustainable development based on the integration of economic, environmental and social aspects of corporate performance as one of the key factors of competitiveness and business success. This paper analyzes the concept of sustainable development at the micro level in the context of economic, environmental and social terms of the 21 century. The primary objective of this paper is a constructive proposal of solution of the theoretical problems that arise during the implementation of tools that help to manage the business in accordance with the principles of sustainable development, and to propose a model of corporate accounting for sustainable development.
Klíčová slova

Zpět

Patička