Přejít k obsahu


Tepelné zpracování hliníkových bronzů

Citace:
HÁJEK, J., KŘÍŽ, A., HRDLIČKA, V. Tepelné zpracování hliníkových bronzů. In 25. DTZ 2014. 2014. s. 209-216. ISBN: 978-80-904462-7-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The heat treatment of aluminium bronzes
Rok vydání: 2014
Místo konání: Jihlava
Autoři: Ing. Jiří Hájek Ph.D. , Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž , Václav Hrdlička
Abstrakt CZ: Hliníkové bronzy jsou využitelné v mnoha strojírenských aplikacích díky svým vynikajícím vlastnostem, kterými jsou především vysoká odolnost proti korozi, dobrá pevnost, dobrá mez únavy a mez tečení za tepla. Mechanické vlastnosti těchto slitin lze však dále zlepšovat, a to především tepelným zpracováním. Druh tepelného zpracování se volí podle požadovaných vlastností daného výrobku a jeho použití v provozu. Tento příspěvek se snaží o souhrnný obraz o mikrostrukturních změnách, ke kterým u hliníkových bronzů během tepelného zpracování dochází. Dalším cílem příspěvku je ověření schopnosti martenzitické transformace u příslušného typu hliníkových bronzů. Jako metody hodnocení tepelného zpracování byly s ohledem na dostupnost metod zvoleny měření tvrdosti a následné pozorování struktur pomocí světelného mikroskopu a řádkovacího elektronového mikroskopu. Vyhodnocení mikrostruktury bylo podpořeno měření mikrotvrdosti a také chemický rozbor za použití EDX analýzy.
Abstrakt EN: Aluminium bronzes can find use in many engineering applications thanks to their excellent properties, predominantly high corrosion resistance, good ultimate tensile strength, fatigue strength and creep strength. Yet, their mechanical properties can still be improved, most importantly by appropriate heat treatment. The type of heat treatment is typically chosen with regard to the desired properties of the product and its service conditions. This paper attempts to summarise the microstructural changes which take place in aluminium bronzes during heat treatment. Another objective of this paper is to map the potential of a certain type of aluminium bronzes for undergoing martensitic transformation. The methods, which were chosen for assessing the results of heat treatment with regard to their availability, included measurement of hardness and observation of microstructure using optical and scanning electron microscopy, Additional tools for evaluation of microstructure comprised measurement of microhardness and chemical analysis by EDX.
Klíčová slova

Zpět

Patička