Přejít k obsahu


The research results in the area of environmental taxation of manufacturing business entities in the Czech Republic

Citace:
HRUŠKA, Z., DVOŘÁKOVÁ, L. The research results in the area of environmental taxation of manufacturing business entities in the Czech Republic. MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2015, roč. 15, č. 3, s. 339-344. ISSN: 1213-2489
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The research results in the area of environmental taxation of manufacturing business entities in the Czech Republic
Rok vydání: 2015
Autoři: Ing. Zdeněk Hruška Ph.D. , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek se věnuje aktuální problematice environmentálních daní na úrovni České republiky. Aktuálnost tématu podtrhuje dynamický mezinárodní vývoj v oblasti environmentálního zdanění a postupné sjednocování v rámci Evropské unie. Environmentální daně dopadají na konečné spotřebitele pevných paliv, elektřiny a zemního plynu a některých dalších plynů. Příspěvek se zabývá výzkumem dopadu environmentálních daní na vybranou skupinu podnikatelských subjektů, které jsou ve vysoké míře spotřebiteli produktů podléhajícím environmentálnímu zdanění. Tento typ daní představuje součást environmentálních nákladů podniku a jako takové je potřeba tyto náklady řídit. Nejprve je v příspěvku zkoumán vliv environmentálních daní na podnikovou výkonnost po jejich zavedení v roce 2008 do české daňové soustavy a poté jsou navrženy ukazatele pro sledování a řízení environmentálních daní jako součásti nákladů podniku. Vliv environmentálních daní na podnikatelské subjekty je zkoumán pomocí položky výkazu zisku a ztráty “spotřeba materiálu a energie”, výsledku hospodaření, ukazatele rentability aktiv a rovněž pomocí navrženého ukazatele rentability nákladů na spotřebu materiálu a energie. Dále jsou navrženy dva poměrové ukazatele pro monitoring environmentálních daní v rámci podnikových nákladů, které mohou rovněž sloužit jako jedno z kritérií pro investiční rozhodování podniku. Pro správnou kvantifikaci navržených ukazatelů je koncipován referenční účtový rozvrh zahrnující analytickou evidenci environmentálních daní a jejich začlenění do podnikového účetnictví.
Abstrakt EN: The paper deals with the current topic of environmental taxes on the level of the Czech Republic. The urgency of the topic is highlighted by the dynamic international development of environmental taxation and continuous unification within the European Union. Environmental taxes affect the final consumers of solid fuels, electricity and natural gas and some other gases. The paper researches the impact of environmental taxes on a selected group of manufacturing business entities which are largely consumers of products taxed by environmental taxes. This type of taxes represents a part of corporate environmental costs and as such it is necessary to manage these costs. At first the paper examines the influence of environmental taxes on the enterprise performance after their introduction into the Czech tax system in 2008 and then there are proposed the indicators for monitoring and management of environmental taxes as a part of the enterprise costs. The influence of environmental taxes on business entities is researched by the profit and loss report item “consumption of material and energy”, the eco-nomic result, rentability of assets indicator and also by the proposed material and energy costs rentability indi-cator. Further there are proposed two other ratio indicators for environmental taxes monitoring within the cor-porate costs which can also serve as one of the criteria for investment decision-making of an enterprise. For the correct quantification of the proposed indicators a reference accounting timetable is drafted which includes the environmental taxes analytical evidence and their integration into the corporate accounting.
Klíčová slova

Zpět

Patička