Přejít k obsahu


Strategic Corporate Performance Management: A Customer-Oriented Approach

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L., FALTEJSKOVÁ, O. Strategic Corporate Performance Management: A Customer-Oriented Approach. In Corporate Governance and Strategic Decision Making. Rijeka, Croatia : InTech, 2017, s. 137-155. ISBN: 978-953-51-3554-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Strategic Corporate Performance Management: A Customer-Oriented Approach
Rok vydání: 2017
Místo konání: Rijeka, Croatia
Název zdroje: InTech
Autoři: Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc. , Ing. Olga Faltejsková Ph.D.
Abstrakt CZ: Současný svět je charakterizován nebývalým rozvojem globalizace na podkladu rychlého šíření informaci za pomoci moderních informačních technologií. Vývoj, zaznamenaný v posledních desetiletích je plný zvratů a obtížné předvídatelnosti. V těchto podmínkách se mění paradigma společnosti v náhledu na řízení podnikové ekonomiky. Roste přitom význam nefinančních ukazatelů, které ve spojení s ukazateli finančními dokáží lépe identifikovat podmínky, ovlivňující změnu parametrů podnikové výkonnosti. Nový směr řízení, orientovaný na výkonnost, je spojen s přechodem od modelů statických k modelům dynamickým, pružně reagujícím na změny podnikatelského prostředí. Významnou roli hraje interdisciplinární holistický přístup k řízení podniku, reagující na rychlé proměny výroby v souvislosti s individualizací výrobku podle přání zákazníka i zkracováním jeho životního cyklu. V těchto podmínkách se nejdůležitějším činitelem úspěšnosti na trhu stává zákazník, jehož spokojenost i věrnost musí podnik měřit, aby mohl vytvořit podmínky pro stabilní růst výkonnosti. Pozornost je proto věnována teoretickým východiskům, na nichž je řízení výkonnosti moderního průmyslového podniku založeno. Důležitou součástí fungování zákaznicky orientovaného modelu řízení je získávání datových zdrojů z měření zákaznické zkušenosti. Základem pro měření zákaznické spokojenosti a věrnosti na principu Net Promoter Score (NPS) je dotazníkový průzkum. Analýza výrobku (na příkladu osobního automobilu) z pohledu hodnoty pro zákazníka poskytuje podniku poznatky o atributech spokojenosti a věrnosti, důležité pro strategické rozhodování o výrobě a růst podnikové výkonnosti. Spojením s Horváthovou "Architekturou výkonnosti" na bázi controllingu, Balanced Scorecard a podnikových procesů je prezentován model podnikového řízení, umožňující růst strategické výkonnosti ze vztahu zákazníka k produktu.
Abstrakt EN: The contemporary world is characterized by enormous development of globalization on the basis of fast spread of information enabled by modern information technologies. The development of the last decades is full of twists and is very difficult to predict. Under these conditions, the society’s paradigm is changing as for the corporate economy management. The significance of non-financial indicators grows, they, in connection with the financial ones, can identify conditions much better and influence corporate performance indicators. The new management orientation, strategic and performance oriented, is connected with transmission from static models to dynamic ones, which can flexibly react to changes within entrepreneurial environment. An interdisciplinary approach to strategic corporate management plays a key role in it. An important role is played by the interdisciplinary holistic approach to corporate management, responding to rapid changes in production related to the individualization of the products according to customer requirements and shortening its life cycle. Under these conditions, the most important factor for market success becomes a customer, whose satisfaction and loyalty to the company must be measured to be able to create conditions for stable growth corporate performance. The great attention is also given to the theoretical basis on which corporate performance management is created. The most important part of customer-oriented management is data acquisition from the measurement of customer experience. The questionnaire survey was the basis for gaining of the primary data source for the customer’s satisfaction and loyalty measurements on the net promoter score (NPS) principle. The product analysis (e.g. passenger cars) in the view of value for the customer provides corporate knowledge about the attributes of satisfaction and loyalty, essential for making strategic decisions about the production and the growth of corporate performance.
Klíčová slova

Zpět

Patička