Přejít k obsahu


Strenght and Motor Function in an Aging Population in Dependence to Work Position

Citace:
BUREŠ, M., ČADKOVÁ, V. Strenght and Motor Function in an Aging Population in Dependence to Work Position. In Advances in Physical ergonomics and Human factors. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2020. s. 348-359. ISBN: 978-3-030-20141-8 , ISSN: 2194-5357
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Strenght and Motor Function in an Aging Population in Dependence to Work Position
Rok vydání: 2020
Místo konání: Washington D.C., USA
Název zdroje: Springer Nature Switzerland AG
Autoři: Ing. Marek Bureš Ph.D. , Ing. Věra Čadková
Abstrakt CZ: Cílem příspěvku je objasnit, zda má typ práce vliv na tři fyzické vlastnosti člověka. Jsou to obratnost prstů a rukou, síla stisku a rozsah pohybů. Skupina 67 manuálních a 99 kancelářských pracovníků obou pohlaví v různých věkových skupinách byla hodnocena pomocí Purdue Pegboard testu, Grooved Pegboard testu a Complete Minnesota Dexterity testu. Pro stisk rukou byl použit dynamometr Jamar a rozsah pohybů byl měřen standardními goniometry. V oblasti zručnosti se u mužských kancelářských pracovníků projevila vyšší obratnosti než u manuálních ve všech druzích testů. Ženské kancelářské pracovnice prokázaly významné rozdíly pouze v polovině testů. Rozdíly v síle stisku mezi kancelářskými a manuálními pracovníky nebyly statisticky významné. Byl potvrzen pouze rozdíl mezi muži a ženami, kdy ženy měli přirozeně menší sílu. Pokud jde o rozsah pohybů, měli muži pracující v kanceláři lepší hodnoty pouze v 7 kloubech z 36, avšak ženy měly lepší hodnoty až v 22 z 36 kloubů, než ženy pracující manuálně.
Abstrakt EN: The paper aims at clarification if a job type has an influence on three physical properties of humans. Those are dexterity of fingers and hands, grip strength and range of motions. A group of 67 manual and 99 office workers both males and females in different age groups were assessed by Purdue Pegboard Test, Grooved Pegboard Test and Complete Minnesota Dexterity Test. For hand grip the Jamar dynamometer was used and range of motions were measured by standard goniometers. In dexterity area male office workers proved higher dexterity than manual in all kinds of testes. Female office workers proved significant differences only in half of the tests. Grip strength differences were not statistically significant between office and manual workers. Only differences between males and females were confirmed. Regarding range of motions male office workers had better values only in 7 joints from 36, however females had better values in 22 from 36 joints.
Klíčová slova

Zpět

Patička