Přejít k obsahu


K vývoji podmínek vyvlastnění v soukromém i veřejném právu (se zaměřením na požadavek subsidiarity v případě nezbytného přístupu k nemovitosti)

Citace:
MALAST, J. K vývoji podmínek vyvlastnění v soukromém i veřejném právu (se zaměřením na požadavek subsidiarity v případě nezbytného přístupu k nemovitosti). Právník, 2020, roč. 159, č. 2, s. 166-185. ISSN: 0231-6625
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: On the development of the conditions of expropriation in private and public law (focusing on the requirement of subsidiarity in the case of necessary access to real estate)
Rok vydání: 2020
Autoři: JUDr. et PhDr. Jan Malast Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se věnuje problematice zákonných podmínek vyvlastnění a jejich proměn na pozadí vývoje právní úpravy. Analyzuje podmínky vyplývající jak ze soukromoprávních, tak veřejnoprávních předpisů a podrobněji se zamýšlí zejména nad některými zákonnými požadavky nemajícími přímou oporu v ústavních předpisech. Zvláštní pozornost je při tom věnována zejména požadavku subsidiarity vyvlastnění, který je sice zdůrazňován jak teorií, tak dílčími právními úpravami, mezi ústavněprávními podmínkami vyvlastnění však výslovně uveden není. V příspěvku jsou rozebrány některé otázky související se subsidiaritou zejména ve vztahu k institutu nezbytného přístupu k nemovitosti.
Abstrakt EN: The paper deals with the issue of legal conditions of expropriation and their changes in the background of the development of their legal regulation. It analyzes the conditions arising from both private and public law regulations and considers, in particular, some of the legal requirements not directly incorporated in constitutional regulations. Particular attention is paid to the requirement of the principle of subsidiarity of expropriation, which is emphasized both by theory and by partial legal regulations but is not explicitly included in the constitutional conditions of expropriation. The paper discusses some issues related to the principle of subsidiarity, especially concerning the institute of the necessary access to real estate.
Klíčová slova

Zpět

Patička