Přejít k obsahu

Poplatky a stipendia

Poplatky za studium

V souladu s par. 58 odst. 3 (studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) vzniká Západočeské univerzitě v Plzni povinnost vybírání poplatků za studium.

Bližší informace k poplatkům za studium podá Informační a poradenské centrum ZČU.

Stipendia

Pravidla v oblasti vyplácení stipendií na ZČU jsou definována Stipendijním řádem ZČU.

 

Stipendijní řád ZČU stanoví pravidla pro poskytování:

  • prospěchového stipendia (podpora studentů, kteří dosahují velmi dobrých studijních výsledků),
  • mimořádného stipendia,
  • doktorandského stipendia (vypláceno studentům, kteří studují ve standardní době prezenční formy studia),
  • ubytovacího stipendia,
  • sociálního stipendia.

 

Ubytovací stipendium

Stipendium na podporu ubytování (tzv. ubytovací stipendium) bylo zavedeno s cílem poskytnout veřejnou finanční podporu při zajištění přechodného ubytování v místě studia těm studentům v prezenční formě studia, kteří mají trvalé bydliště v jiném okrese, než kde se nachází místo jejich studia, studují poprvé na vysoké škole (nebo pokračují ve vyšším stupni vysokoškolského studia návazně na své první studium) a nepřekračují standardní dobu studia. Stipendia na podporu ubytování nejsou sociální dávkou ani druhem sociálního stipendia a při jejich poskytování se nepřihlíží k majetkovým poměrům studenta nebo k jiným okolnostem, než které jsou jako rozhodné pro přiznání tohoto stipendia vymezeny Stipendijním řádem ZČU.

Bližší informace k ubytovacímu stipendiu: http://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-poradenstvi/ubytovaci-stipendium/

 

Sociální stipendium

Sociální stipendium se přiznává studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Pro potvrzeni o příjmech posuzované společné domácnosti do 1,5 násobku živ. minima se zjišťují příjmy za 3. čtvrtletí 2017 - vydává se tzv. Sdělení pro účely přiznání stipendia. Originál nebo ověřenou kopii tohoto dokladu musí student doručit do Informačního a poradenského centrum ZČU, Univerzitní 20, 306 14 Plzeň (při odeslání poštou prosíme označit obálku "sociální stipendium").

Bližší informace k sociálnímu stipendiu:

http://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-poradenstvi/socialni-stipendium/

Patička