Přejít k obsahu

Studijní programy a obory na ZČU

 

Na Západočeské univerzitě v Plzni lze studovat ve třech typech studia:

 

  • bakalářské studium

Bakalářské studijní programy jsou zaměřeny zejména na přípravu k výkonu povolání. Využívají soudobé poznatky a metody; obsahují rovněž vybrané teoretické poznatky. Standardní doba studia (tj. délka studia stanovená pro každý studijní program při jeho akreditaci) včetně praxe je 3 nebo 4 roky (180 nebo 240 ECTS kreditů). Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce. Absolvent získá titul "bakalář" (ve zkratce Bc.) nebo "bakalář umění" (ve zkratce BcA.);

 

  • magisterské studium

Magisterské studijní programy jsou zaměřeny na získání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti. Standardní doba studia jsou 2 nebo 3 roky (120 nebo 180 ECTS kreditů). Standardní doba studia programů, které nenavazují na bakalářské studijní programy, je 5 let (300 ECTS kreditů). Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolvent získá titul "inženýr" (ve zkratce Ing.), "magistr" (ve zkratce Mgr.) nebo "magistr umění" (ve zkratce MgA.);

 

  • doktorské studium

Doktorské studijní programy jsou zaměřeny na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění. Standardní doba studia je 3 nebo 4 roky. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Studium se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolvent získá titul "doktor" (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem).

U doktorských studijních programů je kreditní systém studia uplatňován pouze na Fakultě filozofické.

 

Studijní program je dále charakterizován formou studia, která je prezenční (PS), kombinovaná (KS) či distanční. Při prezenční formě studia je převážná část výuky organizována formou pravidelných přednášek, cvičení, seminářů, praktické laboratorní výuky, konzultací, atd.. Student je tak v přímém kontaktu s vyučujícím. Při distanční formě studium probíhá multimediální formou výuky bez přímého kontaktu s vyučujícím. Při kombinované formě jsou ve výuce uplatňovány principy prezenčního i distančního studia. To znamená, že studium probíhá formou pravidelných konzultací a samostudiem, které je podporováno studijními oporami, jejichž nedílnou součást tvoří eLearningové nástroje.

 

Nabídku studijních programů fakult ZČU zobrazíte kliknutím na název fakulty a typ studijního programu v levém menu.

 

Seznam akreditovaných studijních programů a oborů

V následující tabulce najdete seznam akreditovaných studijních programů a oborů na ZČU. Skutečnost, že má fakulta daný studijní program, resp. obor akreditován, ještě neznamená, že jej otevírá v přijímacím řízení. Informace o studijních programech a oborech (včetně formy studia), které jsou nabízeny uchazečům o studium, najdete na stránkách s informacemi o přijímacím řízení. Pokud se chcete ujistit, zda vámi zvolený obor a forma studia je fakultou v daném akademickém roce skutečně otevírán, kontaktujte studijní oddělení fakulty, která výuku zvoleného oboru garantuje.

 

Seznam akreditovaných studijních programů a oborů na ZČU

Stav ke dni
Fakulta aplikovaných věd (FAV) 24. 10. 2019
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDU) 17. 10. 2019
Fakulta ekonomická (FEK) 17. 10. 2019
Fakulta elektrotechnická (FEL) 17. 10. 2019
Fakulta filozofická (FF) 17. 10. 2019
Fakulta pedagogická (FPE) 17. 10. 2019
Fakulta právnická (FPR) 17. 10. 2019
Fakulta strojní (FST) 17. 10. 2019
Fakulta zdravotnických studií (FZS) 17. 10. 2019

Patička