Přejít k obsahu

Nostrifikace

Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání v ČR

 

Od 1. září 2016 nabývá účinnosti zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 111/998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zavádějící povinnost žadatele uhradit poplatek ve výši 3.000,-- Kč. Pokyny k platbě zde.

I. Právní předpisy upravující uznávání v ČR:

 • zákon č. 111/98 Sb., o vysokých školách - § 87,89,90,105,106
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
 • Mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázána
 • Rozhodnutí rektora 15R/2009, postup při uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (toto rozhodnutí upravuje uznávání zahraničního vzdělání na ZČU)

II. Orgány, které rozhodují o uznávání:

  1. zásadně veřejná vysoká škola, která uskutečňuje akreditovaný obsahově obdobný studijní program;
  2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určí v případě pochybností o existenci obdobného studijního programu příslušnost vysoké školy k uznání anebo může rozhodnout o uznání samo. Především je však odvolacím orgánem v případě zamítnutí žádosti,
  3. Ministerstvo obrany rozhoduje o vzdělání získaném v oblasti vojenství;
  4. Ministerstvo vnitra rozhoduje o vzdělání získaném v oblasti bezpečnostních služeb;

 

 • Maďarsko, Polsko, Slovinsko - ekvivalenční dohody uzavřené s Maďarskem, Polskem a Slovinskem náleží do kategorie tzv. prezidentských smluv a v českém právním řádu tedy mají přednost před zákonem. Držitelé maďarských, polských nebo slovinských dokladů, na něž se vztahují výše uvedené dohody, je mohou přímo použít na území České republiky, aniž by bylo nutné předkládat osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání, které by vydala veřejná vysoká škola v České republice nebo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (popř. Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra). Doporučuje se nicméně, aby držitelé zmíněných dokladů předkládali v příslušných životních situacích (žádost o přijetí k dalšímu studiu na vysoké škole, potvrzení akademické kvalifikace pro zaměstnavatele v případě neregulovaných profesí apod.) úřední kopie dokladů o vzdělání (vyhotovené notáři) společně s jejich úředními překlady do českého jazyka. Pokud to bude držitel zahraničního dokladu přesto považovat za vhodné (nebo to bude např. vyžadovat jeho zaměstnavatel apod.), může požádat příslušný uznávací orgán -Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor vysokých škol, popř. Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra -o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace.
 • Spolková republika Německo - dohoda uzavřená s Německem náleží do kategorie tzv. prezidentských smluv schválených Parlamentem ČR a ratifikovaných prezidentem republiky a její působnost je stejná jako v případě smluv s Maďarskem, Polskem a Slovinskem. Protože však ustanovení článku 3, odst. 1 a 2 citované dohody stanoví, že výsledky částí studia a zkoušek a řádně ukončené studium budou uznány "na základě žádosti", musí držitelé dokladu požádat o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace příslušný uznávací orgán -Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor vysokých škol, popř. Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra.
 • Platnost vysokoškolských diplomů vydaných ve Slovenské republice se řídí Dohodou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice č. 33/2001 Sb.m.s., ze které vyplývá, že diplomy vydané vysokými školami ve Slovenské republice se uznávají v České republice za rovnocenné. Zároveň platí, že všechny doklady o vzdělání uvedené v této Dohodě platí na území České republiky a na území Slovenské republiky bez dalšího úředního ověření.

III. Náležitosti žádosti o uznání vysokoškolského vzdělání v ČR:

Náležitosti žádosti - žadatel je musí splnit, aby žádost byla formálně přijata a řízení zahájeno:


Písemná žádost absolventa zahraniční vysoké školy, která obsahuje:

 • jméno a příjmení absolventa zahraniční vysoké školy,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • adresa trvalého bydliště,
 • telefonní spojení, e-mail,
 • adresa, na níž má být rozhodnutí zasláno,
 • název absolvované vysoké školy, její sídlo (město a stát), adresa webové stránky VŠ
 • datum zahájení a ukončení studia,
 • název studijního programu v českém jazyce,
 • název studijního oboru v českém jazyce,
 • datum podání žádosti a podpis absolventa zahraniční vysoké školy (podává-li žádost zástupce absolventa, pak předkládá úředně ověřenou plnou moc),
 • účel za jakým žadatel o uznání žádá (zda žádá účelem dalšího studia nebo výkonu povolání v ČR).

 

Přílohy, kterými jsou:

 • Originál nebo úředně ověřená kopie diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu vydaného zahraniční vysokou školou, případně originál nebo úředně ověřená kopie dodatku k diplomu (Diploma Supplement) nebo výpis o všech vykonaných zkouškách a zápočtech za celou dobu studia (nejlépe) s anotacemi předmětů.
 • Úředně ověřený překlad uvedených dokladů.
 • V případě, že diplom byl vydán mimo smluvní stát je požadováno ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálech dokladů ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo vysoká škola, která doklad vydala, nebo příslušným cizozemským orgánem a příslušným zastupitelským úřadem ČR.

IV. Průběh řízení, lhůty pro vyřízení žádosti, opravné prostředky, kontakty

 • Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti absolventa zahraniční vysoké školy (žadatele) podané rektorátu veřejné vysoké školy, která uskutečňuje stejný nebo obdobný akreditovaný studijní program.
 • O uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání rozhodne rektor Západočeské univerzity v Plzni, a to do 30 dnů od doručení kompletní žádosti (včetně příloh), ve složitých případech do 60 dnů. Do lhůt se nezapočítává doba, po kterou je řízení přerušeno (viz Správní řád).
 • Pokud žádosti vyhoví, vystaví rozhodnutí, jehož přílohou je osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání.
 • V případě zamítnutí žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání má žadatel právo do 15 dní od doručení rozhodnutí podat odvolání k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím veřejné vysoké školy, jestliže napadené rozhodnutí vydala veřejná vysoká škola. Rektor veřejné vysoké školy buď žadateli vyhoví v celém rozsahu autoremedurou, nebo věc postoupí k rozhodnutí Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Žádost s přílohami posílejte na následující adresu:

Západočeská univerzita v Plzni
k rukám doc. Dr. RNDr. Miroslava Holečka, rektora ZČU
Univerzitní 8
306 14 Plzeň

Dokumenty ke stažení

Dokument
Určen pro
Vzor žádosti - v ČJ žadatele o nostrifikaci
Vzor žádosti - v ČJ žadatele o nostrifikaci

 

Bližší informace:

Mgr. Irena Míková
e-mail: imikova@rek.zcu.cz
tel.: 377 631 021

 

 

 

 

 

Patička